Verzuimprotocol

Wat verstaan we onder schoolverzuim?

Geoorloofd verzuim

 • Dit is verzuim met een geldige reden.

Ongeoorloofd verzuim

 • Absoluut verzuim: indien een leerling niet (meer) staat ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling.
 • Relatief verzuim:
  – Opeenvolgend verzuim van 16 les/klokuren in een periode van vier lesweken
  – Regelmatig te laat komen
 • Opvallend ziekteverzuim:
  – Veelvuldig ziekteverzuim
  – Ziekteverzuim zonder duidelijke (medische) reden of oorzaak; als ziekteverzuim niet conform het ziektebeeld is
 • Signaalverzuim, gerelateerd aan (vermoedelijke) achterliggende problematiek.
 • Hiervoor geldt geen minimum aantal uur of keer verzuim. Bij signaalverzuim mag altijd gemeld worden.
 • Luxe verzuim: vrije dag(en) zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar.

Download hier Aanvraagformulier vrijstelling geregeld schoolbezoek

Te laat komen / niet dragen van een mondkapje

Voor het NIET (juist) dragen van mondkapje, gelden dezelfde regels als bij ‘te laat’ komen. 

Een leerling die te laat komt, haalt altijd een te-laat briefje bij de receptie.

Te laat komen met geldige reden
Bij geldige redenen moet sprake zijn van een echt goede reden! Hieraan zal Bureau Leerplicht extra aandacht geven. Verslapen, file, e.d. zullen ondanks een briefje van de ouder(s)/verzorger(s), niet als geldige reden gezien worden.

Te laat komen zonder geldige reden
1 x te laat komen telt als 1 uur verzuim.

 • Een leerling die te laat komt moet dezelfde dag na het laatste lesuur nakomen of de volgende dag om 8 uur melden. De leerling meldt zich hiervoor bij de receptie en maakt afspraak inzake het nablijven. Moet een leerling na school naar de dokter, tandarts enz. dan kan, alleen met bericht van ouders/verzorgers, een nieuwe afspraak voor het nakomen gemaakt worden.
 • Bij de 4e keer te laat licht de receptie per mail de ouder(s)/verzorger(s), mentor en leerlingbegeleider van het kernteam in. (bijlage 3).

De mentor bespreekt dit met de leerling en neemt contact op met ouder(s)/verzorger(s).

 • Bij de 7e keer te laat licht de receptie per mail de ouders/verzorgers, de mentor en de leerlingbegeleider van het kernteam in (bijlage 4). De mentor spreekt de leerling en neemt contact op met ouders.
 • Als een leerling 10 keer te laat is gekomen, draagt de zorgcoördinator zorg voor melding bij DUO. DUO stuurt de melding door naar de afdeling leerplicht van de betreffende gemeente.. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen een mail hierover (bijlage 5). Ouder(s)/verzorger(s) en leerling worden door Leerplichtzaken opgeroepen. De zoco krijgt van LPZ een terugkoppeling.
 • Bij vermeende achterliggende problematiek, kan eerder dan bij 10 x gemeld worden.

Indien een leerling 12 weken niet meer te laat is gekomen, begint de telling opnieuw.

Volledige verzuimprotocol

Bekijk ook het regionaal verzuimprotocol.