Toelating eerste brugjaar Montessori College 2020-2021

Toelating eerste brugjaar Montessori College 2020-2021

In het schooljaar 2020-2021 is er plaats voor ongeveer 16 nieuwe groepen. Op onze locatie in Groesbeek kunnen drie eerste klassen geplaatst worden op vmbo b/k/t-niveau. Dit is inclusief een Agoragroep. Op de campus in Nijmegen is ruimte voor ongeveer 13 eerste klassen op vmbo b/k/t-, havo- en vwo-niveau. Dit is inclusief een Agora groep.

Bij de instroom van nieuwe leerlingen streven we naar een goede verhouding van havo/vwo- en vmbo-klassen. Op deze manier doen we recht aan de leerlingen en aan een gezonde opbouw van onze school. Voor onze brugklassen geldt dat we maximaal 30 leerlingen kunnen plaatsen in een h/v en h/t klas en 23 in een vmbo b/k/t klas.

We vinden het van groot belang om onze doelstellingen op het gebied van veiligheid, kleinschaligheid en herkenbaarheid waar te kunnen maken. Leerlingen voelen zich dan prettig en kunnen zo optimaal ontwikkelen en goed presteren. Dit heeft als gevolg dat we bij overaanmelding zullen loten.

We lichten hieronder eerst het gewone tijdpad toe. Daarna beschrijven we de situatie van loting.

Procedure en tijdpad

Leerlingen kunnen worden aangemeld in de periode van 12 februari t/m 28 februari 2020. Het Montessori College in Groesbeek heeft de open avond op donderdagavond 13 februari 2020 van 18.00 – 21.00 uur. Voor het volgen van een proeflesje worden individuele afspraken gemaakt.
Onze locatie in Nijmegen heeft op zaterdag 15 februari 2020 van 10.00 – 15.00 uur de open dag. Op woensdagmiddag 19 februari 2020 kun je in Nijmegen enkele proeflesjes volgen.
Opgeven voor het volgen van de proeslesjes op de locatie in Groesbeek en Nijmegen kan via onze website: https://montessoricollege.nl/open-dag-2020

Voor de volledige aanmelding van een nieuwe leerling zijn onderstaande formulieren nodig:

 1. het centrale aanmeldingsformulier dat de basisschool aan de ouders heeft verstrekt, met daarop het gegeven advies;
 2. het aanmeldingsformulier van het Montessori College. U kunt een aanmeldingsformulier ophalen bij de receptie van onze school. Tevens treft u een exemplaar van het aanmeldingsformulier in het informatietasje welk wordt uitgedeeld tijdens de open avond/dag;
 3. het volledig ingevulde toestemmingsformulier gegevensverwerking (privacyverklaring). Dit toestemmingsformulier is als bijlage aan het aanmeldingsformulier gehecht.

Graag ontvangen wij bij de aanmelding van nieuwe leerlingen een kopie van het legitimatiebewijs. Zo zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens juist in ons systeem worden vermeld. Een kopie van het legitimatiebewijs wordt na het overnemen van de persoonsgegevens vernietigd.
Het aanmeldingsformulier wordt na toelating tot het Montessori College Nijmegen en Groesbeek omgezet in een inschrijfformulier. Hiervoor hoeft geen apart formulier ingevuld te worden.

Aanmeldformulieren die niet worden opgestuurd, dienen altijd persoonlijk te worden overhandigd bij onze medewerkers van de receptie. Voor de goede orde melden wij dat onze school in de periode van 24 tot en met 28 februari 2020 gesloten is wegens de carnavalsvakantie. U kunt het aanmeldformulier in deze periode wel bij de school in de brievenbus gooien.

4 maart 2020

 • Het totaal aantal aanmeldingen wordt vastgesteld. Vervolgens wordt het aantal aanmeldingen per niveau vastgesteld.
 • Op grond van de verhouding in de aanmeldingen en de streefverhoudingen tussen havo/vwo- en vmbo-groepen op het Montessori College, wordt het aantal klassen voor de diverse niveaugroepen vastgesteld. Indien het totale aantal aanmeldingen de beschikbare ruimte overschrijdt, zal worden overgegaan tot loting (zie verderop voor de procedure bij loting).

6 maart 2020

 • Ouders en nieuwe leerlingen krijgen bericht omtrent de acceptatie van het aanmeldingsformulier en informatie over de verdere procedure.
 • We sturen een overzicht van de aangemelde leerlingen naar de betreffende basisscholen en vragen van deze leerlingen de digitale overdrachtsdossiers op.

Periode maart/april 2020
We ontvangen van de basisscholen informatie betreffende de nieuwe leerlingen en nemen, als er nog vragen zijn, contact op met de betreffende basisscholen. Indien nodig vindt overleg plaats met de ouders. De aannamecommissie bepaalt of een leerling toelaatbaar is en wat de juiste plaatsingsgroep is.

Periode 10 april en 8 mei 2020
Leerlingen en hun ouders krijgen bericht in welke niveaugroep de leerlingen zullen worden geplaatst.
Dit geldt niet voor MMvmbo Nijmegen en Groesbeek omdat hier alle niveaus in één groep zitten.

Half mei 2020
De klassen worden samengesteld.

3 juni 2020
Kennismakingsmiddag met de nieuwe klasgenoten en de mentor/coach voor schooljaar 2020-2021.

Loting

Over de lotingprocedure zijn in Nijmegen de volgende gezamenlijke afspraken gemaakt:

 • bij een situatie van ‘overaanmelding’ kan de vo school besluiten tot loting. De procedure die de school volgt bij loting wordt tijdig kenbaar gemaakt op de website van de school;
 • niet betrokken bij de loting zijn broers/zussen van leerlingen die al onderwijs volgen op de lotingschool als ook kinderen van personeel dat werkzaam is op de lotingschool;
 • de lotingscholen bepalen vooraf het aantal plaatsen voor leerlingen die voldoen aan de toelatingscriteria. Het belangrijkste toelatingscriterium is en blijft het advies van het primair onderwijs;
 • na de loting wordt er in Nijmegen een lijst opgesteld van leerlingen die zijn uitgeloot. De leerlingen die zijn uitgeloot worden hiervan telefonisch door de school op de hoogte gesteld.Deze groep ontvangt een brief met nadere informatie. Hierin staat welke stappen de ouders moeten nemen om hun kind op een andere school aan te melden. O.a. wordt in de brief beschreven:
  • op welke scholen er nog wel plaats is
  • dat leerlingen zich tot uiterlijk 13 maart 2020 op deze scholen kunnen aanmelden;
 • indien na de tweede aanmeldingstermijn een situatie ontstaat dat er opnieuw moet worden geloot, geldt geen uitzonderingssituatie meer voor broers en zussen van leerlingen die al op de school onderwijs genieten en/of kinderen van personeel dat werkzaam is aan de school. Deze moeten in de 2e ronde gewoon meeloten;
 • ouders/leerlingen ontvangen op 18 maart 2020 bericht van het resultaat van de 2e loting en krijgen bij uitloting informatie over de scholen waar nog plaats is. In overleg met ouders plaatsen de besturen vo betrokken leerlingen op een vo school;

Voor het Montessori College geldt nog de extra afspraak dat:

 • leerlingen van een Montessori basisschool met voorrang worden geplaatst in de eerste aanmeldtermijn.

Vragen of opmerkingen

Bij de aanmelding en plaatsing van nieuwe leerlingen zullen we de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

Voor vragen of opmerkingen betreffende de aanmelding of de procedure kunt u contact opnemen met:

 • MMvmbo/MC Agora Nijmegen; locatie Kwakkenbergweg 33 via tel. 024-3287000
 • MMvmbo/10-15 Agora Groesbeek; locatie Groesbeek via tel. 024-3995560
 • havo/vmbo-t (combinatieklas); locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024-3283000
 • havo/vwo; locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024-3283000
 • vwo-plus; locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024 – 328 3000
 • MC Kwadraat (Anouk Peijnenborgh); locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024-3283000