Toelating eerste brugjaar Montessori College 2019-2020

Toelating eerste brugjaar Montessori College 2019-2020

In het schooljaar 2019-2020 is er plaats voor ongeveer zestien nieuwe groepen. Op onze locatie in Groesbeek kunnen drie eerste klassen geplaatst worden op vmbo b/k/t-niveau. Dit is inclusief een Agora groep. Op de Kwakkenbergweg is ruimte voor ongeveer dertien eerste klassen op vmbo b/k/t-, havo en vwo niveau. Dit is inclusief een Agora groep.

Bij de instroom van nieuwe leerlingen streven we naar een goede verhouding van havo/vwo-klassen en vmbo-klassen. Op deze manier doen we recht aan de leerlingen en aan een gezonde opbouw van onze school. Voor onze brugklassen geldt dat we maximaal 30 leerlingen kunnen plaatsen in een h/v en h/t klas en 23 in een vmbo b/k/t klas.

We vinden het van groot belang om onze doelstellingen op het gebied van veiligheid, kleinschaligheid en herkenbaarheid waar te kunnen maken. Leerlingen voelen zich dan prettig en kunnen zo optimaal ontwikkelen en goed presteren. Dit heeft als gevolg dat we bij overaanmelding zullen loten.

We lichten hieronder eerst het gewone tijdpad toe. Daarna beschrijven we de situatie van loting.

Procedure en tijdpad

Leerlingen kunnen worden aangemeld in de periode van 13 februari t/m 8 maart 2019. Het Montessori College in Groesbeek heeft de open avond op donderdagavond 14 februari 2019 van 18.00 – 21.00 uur. Voor het volgen van een proeflesje worden individuele afspraken gemaakt.

Onze locatie in Nijmegen heeft op zaterdag 16 februari 2019 van 10.00 – 15.00 uur de open dag. Op woensdagmiddag 20 februari 2019 kun je in Nijmegen enkele proeflesjes volgen.

Je kunt je zowel voor Groesbeek als Nijmegen via onze website opgeven voor een proeflesje: www.montessoricollege.nl/open-dag-2019/

Voor de volledige aanmelding van een nieuwe leerling zijn onderstaande formulieren nodig:

 1. het centrale aanmeldingsformulier dat de basisschool aan de ouders heeft verstrekt, met daarop het gegeven advies;
 2. het aanmeldingsformulier van het Montessori College. Dit formulier vindt u in het informatietasje dat wordt uitgedeeld bij de open dag;
 3. het volledig ingevulde toestemmingsformulier gegevensverwerking (privacyverklaring). Dit formulier vindt u in de informatiemap die wordt uitgedeeld bij de open dag.

Graag ontvangen wij bij de aanmelding van nieuwe leerlingen een kopie van het legitimatiebewijs. Zo zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens juist in ons systeem worden vermeld.
Daarnaast geldt het aanmeldformulier bij toelating tot het Montessori College Nijmegen en Groesbeek tevens als inschrijfformulier.

Aanmeldformulieren die niet worden opgestuurd, dienen altijd persoonlijk te worden overhandigd bij onze medewerkers van de receptie. Voor de goede orde melden wij dat onze school in de periode van 4 tot en met 8 maart 2019 gesloten is wegens de voorjaarsvakantie.

12 maart 2019

 • Het totaal aantal aanmeldingen wordt vastgesteld. Vervolgens wordt het aantal aanmeldingen per niveau vastgesteld.
 • Op grond van de verhouding in de aanmeldingen en de streefverhoudingen tussen havo/vwo- en vmbo-groepen op het Montessori College, wordt het aantal klassen voor de diverse niveaugroepen vastgesteld. Indien het totale aantal aanmeldingen de beschikbare ruimte overschrijdt, zal worden overgegaan tot loting (zie verderop voor de procedure bij loting).

15 maart 2019

 • Ouders en nieuwe leerlingen krijgen bericht omtrent de acceptatie van het aanmeldingsformulier en informatie over de verdere procedure.
 • We sturen een overzicht van de aangemelde leerlingen naar de betreffende basisscholen en vragen van deze leerlingen de digitale overdrachtsdossiers op.

Periode maart/april 2019

We ontvangen van de basisscholen informatie betreffende de nieuwe leerlingen en nemen, als er nog vragen zijn, contact op met de betreffende basisscholen. Indien nodig vindt overleg plaats met de ouders. De aannamecommissie bepaalt of een leerling toelaatbaar is en wat de juiste plaatsingsgroep is.

19 en 20 april 2019

Leerlingen en hun ouders krijgen bericht in welke niveaugroep de leerlingen zullen worden geplaatst.
Dit geldt niet voor MMvmbo Nijmegen en Groesbeek omdat hier alle niveaus in één groep zitten.

Half mei 2019

De klassen worden samengesteld.

5 juni 2019

Kennismakingsmiddag met de nieuwe klasgenoten en de mentor/coach voor schooljaar 2019-2020.

Loting

Over de lotingprocedure zijn in Nijmegen de volgende gezamenlijke afspraken gemaakt:

 • Bij een situatie van ‘over-aanmelding’ kan de VO school besluiten tot loting. De procedure die de school volgt bij loting wordt tijdig kenbaar gemaakt op de website van de school.
 • Niet betrokken bij de loting zijn broers/zussen van leerlingen die al onderwijs volgen op de lotingschool als ook kinderen van personeel dat werkzaam is op de lotingschool.
 • De lotingscholen bepalen vooraf het aantal plaatsen voor leerlingen die voldoen aan de toelatingscriteria. Het belangrijkste toelatingscriterium is en blijft het advies van het primair onderwijs.
 • Na de loting wordt er in Nijmegen een lijst opgesteld van leerlingen die zijn uitgeloot. De leerlingen die zijn uitgeloot worden hiervan telefonisch door de school op de hoogte gesteld.
 • Deze groep ontvangt een brief met nadere informatie. Hierin staat welke stappen de ouders moeten nemen om hun kind op een andere school aan te melden. O.a. wordt in de brief beschreven:
  • op welke scholen er nog wel plaats is
  • dat leerlingen zich tot uiterlijk 22 maart 2019 op deze scholen kunnen aanmelden.
 • Indien na de tweede aanmeldingstermijn een situatie ontstaat dat er opnieuw moet worden geloot, geldt geen uitzonderingssituatie meer voor broers en zussen van leerlingen die al op de school onderwijs genieten en/of kinderen van personeel dat werkzaam is aan de school. Deze moeten in de 2e ronde gewoon meeloten.
 • Ouders/leerlingen ontvangen op 27 maart 2019 bericht van het resultaat van de 2e loting en krijgen bij uitloting informatie over de scholen waar nog plaats is. In overleg met ouders plaatsen de besturen VO betrokken leerlingen op een VO school.

Voor het Montessori College geldt nog de extra afspraak dat: leerlingen van een Montessori basisschool met voorrang worden geplaatst in de eerste aanmeldtermijn.

Vragen of opmerkingen

Bij de aanmelding en plaatsing van nieuwe leerlingen zullen we de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

Voor vragen of opmerkingen betreffende de aanmelding of de procedure kunt u contact opnemen met:

 • MMvmbo/MC Agora Nijmegen; locatie Kwakkenbergweg 33 via tel. 024-3287000
 • MMvmbo/10-15 Agora Groesbeek; locatie Groesbeek via tel. 024-3995560
 • havo/vmbo-t (combinatieklas); locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024-3283000
 • havo/vwo; locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024-3283000
 • vwo-plus; locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024 – 328 3000
 • MC|KWADRAAT (Joke Vierhuizen); locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024-3283000