Procedure toelating eerste brugjaar Montessori College 2021-2022

Procedure toelating eerste brugjaar Montessori College 2021-2022

In het schooljaar 2021-2022 is er plaats voor ongeveer 16 nieuwe groepen. Op onze locatie in Groesbeek kunnen drie eerste klassen geplaatst worden op vmbo b/k/t-niveau. Dit is inclusief een Agora-groep. Op de campus in Nijmegen is ruimte voor ongeveer 13 eerste klassen op vmbo b/k/t-, havo- en vwo-niveau. Dit is inclusief een Agora-groep.

Bij de instroom van nieuwe leerlingen streven we naar een goede verhouding van havo/vwo- en vmbo-klassen. Op deze manier doen we recht aan de leerlingen en aan een gezonde opbouw van onze school. Voor onze brugklassen geldt dat we maximaal 30 leerlingen kunnen plaatsen in een h/v en h/t klas en 23 in een vmbo b/k/t klas.

We vinden het van groot belang om onze doelstellingen op het gebied van veiligheid, kleinschaligheid en herkenbaarheid waar te kunnen maken. Leerlingen voelen zich dan prettig en kunnen zich zo optimaal ontwikkelen en goed presteren. Dit heeft als gevolg dat we bij overaanmelding zullen loten.

We lichten hieronder eerst het gewone tijdpad toe. Daarna beschrijven we de situatie van loting.
Wil je je aanmelden bij ons op school? Op de pagina ‘aanmelden’ kun je het aanmeldformulier voor klas 1 en 2 vinden. Het aanmeldformulier kun je ook ophalen bij de receptie van onze locaties in Nijmegen en Groesbeek.

Procedure en tijdpad

Het coronavirus: de voorlichtingsmarkten en de open avond/dag
Net zoals alle andere middelbare scholen hebben ook wij last van de door corona ingegeven beperkingen ten aanzien van de organisatie van de voorlichtingsmarkten en open avond/dag. Zo hebben we, samen met alle andere Nijmeegse middelbare scholen, moeten besluiten dat de online proeflesmiddag in februari alleen voor groep 8 leerlingen bestemd is.

Daarnaast gaan de voorlichtingsmarkten en open avond/dag zoals die je van ons gewend bent,  niet door. Maar al kunnen we onze deuren niet letterlijk openstellen, we kunnen een ieder toch de mogelijkheid bieden om nader kennis te maken met ons en ons college, en wel online.
Vanaf de kerstvakantie heet het Montessori College Nijmegen- Groesbeek alle ‘bijna-brugklassers’ en hun ouders/verzorgers online van harte welkom met sfeerimpressies, informatieve filmpjes en ervaringen van onze eigen ervaringsdeskundigen, de huidige onderbouwleerlingen. Ondanks het feit dat alles anders is dit schooljaar, doen wij onze uiterste best om –zoals net zoals alle andere jaren- leerlingen op een plezierige en informatieve wijze kennis te laten maken met ons college.
Bezoek de site regelmatig voor aanvullende informatie en updates!

Indien gewenst,  kun jij als ‘bijna-brugklasser’ en/of jouw ouders ons ‘grote kleine promoboekje’ opvragen. Hierin staan nog veel meer interessante informatie en leuke weetjes. Je kunt een gedrukt exemplaar van ons grote kleine promoboekje opvragen door een mailtje te sturen naar webmaster@montessoricollege.nl.

Procedure en tijdpad
Toekomstige leerlingen kunnen in de periode van 3 t/m 28 februari 2021 het aanmeldformulier aan ons opsturen of bij ons inleveren. Gedurende deze periode is het aanmeldformulier klas 1 en 2 te downloaden via onze website en eventueel op te halen bij de receptie van onze locaties met inachtneming van de dan geldende maatregelen. Wil je je aanmelden voor klas 3 of hoger? Dan kun je op onze website (https://montessoricollege.nl/praktische-zaken/decaan-instroom) zien met wie je een afspraak hierover kunt maken.
Helaas valt de aanmeldingsperiode dit jaar gedeeltelijk in de carnavalsvakantie (15 t/m 21 februari 2021). Wij adviseren u het aanmeldingsformulier bijtijds op te sturen of persoonlijk bij de receptie op de betreffende locatie in te leveren. Daarnaast raden wij u af het aanmeldingsformulier na vrijdag 19 februari 2021 per post te versturen. Indien er vertraging bij het verzendproces oploopt, loopt u het risico dat de post (en daarmee de aanmelding) niet uiterlijk op maandag 1 maart 2021 bij ons binnen is. Persoonlijk aanmelden op school is op maandag 1 maart niet meer mogelijk. De post die op maandag 1 maart 2021 bij ons wordt bezorgd, wordt nog wel in behandeling genomen.

Proeflesjes (alleen voor groep 8 leerlingen)
Huidige groep 8 leerlingen zijn ook dit jaar van harte welkom om online een proeflesje te volgen. Deze online proeflesjes zijn gepland op woensdagmiddag 10 februari 2021. De proeflesjes in Groesbeek vinden plaats op 11 februari.
Opgeven voor de proeflesjes kan via onze website: https://montessoricollege.nl/groep-7-8/proeflesjesofproefchallenge/.

Voor de volledige aanmelding van een nieuwe leerling zijn onderstaande formulieren nodig:

 1. Het centrale aanmeldingsformulier dat de basisschool aan de ouders heeft verstrekt, met daarop het gegeven advies.
 2. Het aanmeldingsformulier van het Montessori College Nijmegen & Groesbeek. U kunt een aanmeldformulier  downloaden via de website van 3 februari tot en met 28 februari. Inleveren op school kan ook.

Graag ontvangen wij bij de aanmelding van nieuwe leerlingen een kopie van het legitimatiebewijs. Zo zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens juist in ons systeem worden opgenomen.

Na de aanmelding bepaalt een aannamecommissie of de leerling definitief wordt toegelaten tot ons college. Indien uw zoon/dochter is toegelaten, dan dient het aanmeldformulier tevens als inschrijfformulier.
Betreft het een aanmelding van een groep 6 of 7 leerling voor 10-15 Agora Groesbeek? Dan dient de aanmelding via een aanmeldformulier van het SPOG te gebeuren.

Aanmeldformulieren die niet worden opgestuurd, dienen altijd persoonlijk te worden overhandigd bij onze medewerkers van de receptie. Voor de goede orde melden wij dat onze school in de periode van 15 tot en met 19 februari 2021 gesloten is wegens de carnavalsvakantie. U kunt het aanmeldformulier in deze periode wel bij de school in de brievenbus deponeren.

3 maart 2021

 • Het totaal aantal aanmeldingen wordt vastgesteld. Vervolgens wordt het aantal aanmeldingen per niveau vastgesteld.
 • Op grond van de verhouding in de aanmeldingen en de streefverhoudingen tussen havo/vwo- en vmbo-groepen op het Montessori College Nijmegen -Groesbeek, wordt het aantal klassen voor de diverse niveaugroepen vastgesteld. Indien het totale aantal aanmeldingen de beschikbare ruimte overschrijdt, zal worden overgegaan tot loting (zie verderop voor de procedure bij loting).

5 maart 2021

 • Ouders en nieuwe leerlingen krijgen bericht omtrent de acceptatie van het aanmeldingsformulier en informatie over de verdere procedure.
 • We sturen een overzicht van de aangemelde leerlingen naar de betreffende basisscholen en vragen van deze leerlingen de digitale overdrachtsdossiers op.

Periode maart/april 2021
We ontvangen van de basisscholen informatie betreffende de nieuwe leerlingen en nemen, als er nog vragen zijn, contact op met de betreffende basisscholen. Indien nodig vindt overleg plaats met de ouders. De aannamecommissie bepaalt of een leerling toelaatbaar is en wat de juiste plaatsingsgroep is.

Periode 14 april en 12 mei 2021
Leerlingen en hun ouders krijgen bericht in welke niveaugroep de leerlingen zullen worden geplaatst.
Dit geldt niet voor MMvmbo Nijmegen en Groesbeek omdat hier alle niveaus in één groep zitten.

Half-eind mei 2021
De klassen worden samengesteld.

2 juni 2021
Kennismakingsmiddag met de nieuwe klasgenoten en de mentor/coach voor schooljaar 2021-2022.

Loting

Loting
Over de lotingprocedure zijn in Nijmegen de volgende gezamenlijke afspraken gemaakt:

 • Bij een situatie van ‘overaanmelding’ kan de vo school besluiten tot loting. De procedure die de school volgt bij loting wordt tijdig kenbaar gemaakt op de website van de school.
 • Niet betrokken bij de loting zijn broers/zussen van leerlingen die al onderwijs volgen op de lotingschool als ook kinderen van personeel dat werkzaam is op de lotingschool.
 • De lotingscholen bepalen vooraf het aantal plaatsen voor leerlingen die voldoen aan de toelatingscriteria. Het belangrijkste toelatingscriterium is en blijft het advies van het primair onderwijs.
 • Na de loting wordt er in Nijmegen een lijst opgesteld van leerlingen die zijn uitgeloot. De leerlingen die zijn uitgeloot worden hiervan telefonisch door de school op de hoogte gesteld.
 • Deze groep ontvangt een brief met nadere informatie. Hierin staat welke stappen de ouders moeten nemen om hun kind op een andere school aan te melden. O.a. wordt in de brief beschreven:
  • op welke scholen er nog wel plaats is;
  • dat leerlingen zich tot en met uiterlijk 12 maart 2021 op deze scholen kunnen aanmelden.
 • Indien na de tweede aanmeldingstermijn een situatie ontstaat dat er opnieuw moet worden geloot, geldt er geen uitzonderingssituatie meer voor broers en zussen van leerlingen die al op de school onderwijs genieten en/of kinderen van personeel dat werkzaam is aan de school. Deze moeten in de 2e ronde gewoon meeloten.
 • Ouders/leerlingen ontvangen rond 17 maart 2021 bericht van het resultaat van de 2e loting en krijgen bij uitloting informatie over de scholen waar nog plaats is. In overleg met ouders plaatsen de besturen vo betrokken leerlingen op een vo school.

Voor het Montessori College Nijmegen -Groesbeek geldt nog de extra afspraak dat:

 • leerlingen van een montessoribasisschool met voorrang worden geplaatst in de 1ste

Vragen of opmerkingen

Opmerking
Bij de aanmelding en plaatsing van nieuwe leerlingen zullen we de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
Voor vragen of opmerkingen betreffende de aanmelding of de procedure kunt u contact opnemen met:

 • MMvmbo/MC Agora Nijmegen; locatie Kwakkenbergweg 33 via tel. 024-328 70 00
 • MMvmbo/10-15 Agora Groesbeek; locatie Groesbeek via tel. 024-399 55 60
 • havo/vmbo-t (combinatieklas); locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024-328 30 00
 • havo/vwo/vwo+; locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024-328 30 00
 • MC Kwadraat (Berend Nobbe); locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024-328 30 00