Procedure toelating eerste brugjaar Montessori College 2021-2022

Procedure toelating eerste brugjaar Montessori College 2021-2022

In het schooljaar 2020-2021 is er plaats voor ongeveer 16 nieuwe groepen. Op onze locatie in Groesbeek kunnen drie eerste klassen geplaatst worden op vmbo b/k/t-niveau. Dit is inclusief een Agoragroep. Op de campus in Nijmegen is ruimte voor ongeveer 13 eerste klassen op vmbo b/k/t-, havo- en vwo-niveau. Dit is inclusief een Agora groep.

Bij de instroom van nieuwe leerlingen streven we naar een goede verhouding van havo/vwo- en vmbo-klassen. Op deze manier doen we recht aan de leerlingen en aan een gezonde opbouw van onze school. Voor onze brugklassen geldt dat we maximaal 30 leerlingen kunnen plaatsen in een h/v en h/t klas en 23 in een vmbo b/k/t klas.

We vinden het van groot belang om onze doelstellingen op het gebied van veiligheid, kleinschaligheid en herkenbaarheid waar te kunnen maken. Leerlingen voelen zich dan prettig en kunnen zo optimaal ontwikkelen en goed presteren. Dit heeft als gevolg dat we bij overaanmelding zullen loten.

We lichten hieronder eerst het gewone tijdpad toe. Daarna beschrijven we de situatie van loting.

Procedure en tijdpad

Vanwege de gevolgen van het coronavirus is het op dit moment nog niet duidelijk op welke manier de open avond/dag mag plaatsvinden. Wij zijn druk bezig met het bedenken van meerdere scenario’s waarop de open avond/dag georganiseerd kan worden. Het is niet de verwachting dat dit invloed heeft op onderstaand tijdspad. Mocht dit wel het geval zijn, dan verwerken we dit gelijk.

Leerlingen kunnen worden aangemeld in de periode van 3 t/m 28 februari 2021.

Helaas valt de aanmeldingsperiode dit jaar gedeeltelijk in de carnavalsvakantie (15 t/m 21 februari 2021). Wij adviseren u het aanmeldingsformulier persoonlijk bij de receptie op school in te leveren. Daarnaast raden wij u af het aanmeldingsformulier na vrijdag 19 februari 2021 per post te versturen. Indien er vertraging bij het verzendproces oploopt, loopt u het risico dat de post (en daarmee de aanmelding) niet uiterlijk op maandag 1 maart 2021 bij ons binnen is. Persoonlijk aanmelden op school is op maandag 1 maart niet meer mogelijk. De post die op maandag 1 maart 2020 bij ons wordt bezorgd, wordt nog wel in behandeling genomen.

Het Montessori College in Groesbeek heeft de open avond op donderdagavond 4 februari 2021 van 18.00 – 21.00 uur. Voor het volgen van een proeflesje worden individuele afspraken gemaakt.
De campus in Nijmegen heeft op zaterdag 6 februari 2020 van 10.00 – 15.00 uur de open dag. Op woensdagmiddag 10 februari 2021 kun je in Nijmegen enkele proeflesjes volgen.
Opgeven voor het volgen van de proeslesjes op de locatie in Groesbeek en Nijmegen kan via onze website: https://montessoricollege.nl/praktische-zaken/procedure-toelating-eerste-brugjaar-montessori-college-2021-2022/.

Voor de volledige aanmelding van een nieuwe leerling zijn onderstaande formulieren nodig:

 1. Het centrale aanmeldingsformulier dat de basisschool aan de ouders heeft verstrekt, met daarop het gegeven advies.
 2. Het aanmeldingsformulier van het Montessori College Nijmegen & Groesbeek. U kunt een aanmeldingsformulier ophalen bij de receptie van onze school. Het aanmeldformulier voor de onderbouw is vanaf begin februari 2021 ook te downloaden vanaf onze website. Tevens treft u een exemplaar van het aanmeldingsformulier in het informatietasje welk wordt uitgedeeld tijdens de open avond/dag.

Graag ontvangen wij bij de aanmelding van nieuwe leerlingen een kopie van het legitimatiebewijs. Zo zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens juist in ons systeem worden vermeld.

Na de aanmelding bepaalt een aannamecommissie of de leerling definitief wordt toegelaten tot het Montessori College Nijmegen en Groesbeek. Indien uw zoon/dochter is toegelaten, dan dient het aanmeldformulier tevens als inschrijfformulier.

Betreft het een aanmelding van een groep 6 of 7 leerling voor 10-15 Agora Groesbeek? Dan dient de aanmelding via een aanmeldformulier van het SPOG te gebeuren.

Aanmeldformulieren die niet worden opgestuurd, dienen altijd persoonlijk te worden overhandigd bij onze medewerkers van de receptie. Voor de goede orde melden wij dat onze school in de periode van 15 tot en met 19 februari 2021 gesloten is wegens de carnavalsvakantie. U kunt het aanmeldformulier in deze periode wel bij de school in de brievenbus gooien.

3 maart 2021

 • Het totaal aantal aanmeldingen wordt vastgesteld. Vervolgens wordt het aantal aanmeldingen per niveau vastgesteld.
 • Op grond van de verhouding in de aanmeldingen en de streefverhoudingen tussen havo/vwo- en vmbo-groepen op het Montessori College Nijmegen & Groesbeek, wordt het aantal klassen voor de diverse niveaugroepen vastgesteld. Indien het totale aantal aanmeldingen de beschikbare ruimte overschrijdt, zal worden overgegaan tot loting (zie verderop voor de procedure bij loting).

5 maart 2021

 • Ouders en nieuwe leerlingen krijgen bericht omtrent de acceptatie van het aanmeldingsformulier en informatie over de verdere procedure.
 • We sturen een overzicht van de aangemelde leerlingen naar de betreffende basisscholen en vragen van deze leerlingen de digitale overdrachtsdossiers op.

Periode maart/april 2021
We ontvangen van de basisscholen informatie betreffende de nieuwe leerlingen en nemen, als er nog vragen zijn, contact op met de betreffende basisscholen. Indien nodig vindt overleg plaats met de ouders. De aannamecommissie bepaalt of een leerling toelaatbaar is en wat de juiste plaatsingsgroep is.

Periode 14 april en 12 mei 2021
Leerlingen en hun ouders krijgen bericht in welke niveaugroep de leerlingen zullen worden geplaatst.
Dit geldt niet voor MMvmbo Nijmegen en Groesbeek omdat hier alle niveaus in één groep zitten.

Half-eind mei 2021
De klassen worden samengesteld.

2 juni 2021
Kennismakingsmiddag met de nieuwe klasgenoten en de mentor/coach voor schooljaar 2021-2022.

Loting

Over de lotingprocedure zijn in Nijmegen de volgende gezamenlijke afspraken gemaakt:

 • bij een situatie van ‘overaanmelding’ kan de vo school besluiten tot loting. De procedure die de school volgt bij loting wordt tijdig kenbaar gemaakt op de website van de school;
 • niet betrokken bij de loting zijn broers/zussen van leerlingen die al onderwijs volgen op de lotingschool als ook kinderen van personeel dat werkzaam is op de lotingschool;
 • de lotingscholen bepalen vooraf het aantal plaatsen voor leerlingen die voldoen aan de toelatingscriteria. Het belangrijkste toelatingscriterium is en blijft het advies van het primair onderwijs;
 • na de loting wordt er in Nijmegen een lijst opgesteld van leerlingen die zijn uitgeloot. De leerlingen die zijn uitgeloot worden hiervan telefonisch door de school op de hoogte gesteld.Deze groep ontvangt een brief met nadere informatie. Hierin staat welke stappen de ouders moeten nemen om hun kind op een andere school aan te melden. O.a. wordt in de brief beschreven:
  • op welke scholen er nog wel plaats is
  • dat leerlingen zich tot uiterlijk 13 maart 2020 op deze scholen kunnen aanmelden;
 • indien na de tweede aanmeldingstermijn een situatie ontstaat dat er opnieuw moet worden geloot, geldt geen uitzonderingssituatie meer voor broers en zussen van leerlingen die al op de school onderwijs genieten en/of kinderen van personeel dat werkzaam is aan de school. Deze moeten in de 2e ronde gewoon meeloten;
 • ouders/leerlingen ontvangen op 18 maart 2020 bericht van het resultaat van de 2e loting en krijgen bij uitloting informatie over de scholen waar nog plaats is. In overleg met ouders plaatsen de besturen vo betrokken leerlingen op een vo school;

Voor het Montessori College geldt nog de extra afspraak dat:

 • leerlingen van een Montessori basisschool met voorrang worden geplaatst in de eerste aanmeldtermijn.

Vragen of opmerkingen

Bij de aanmelding en plaatsing van nieuwe leerlingen zullen we de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

Voor vragen of opmerkingen betreffende de aanmelding of de procedure kunt u contact opnemen met:

 • MMvmbo/MC Agora Nijmegen; locatie Kwakkenbergweg 33 via tel. 024-3287000
 • MMvmbo/10-15 Agora Groesbeek; locatie Groesbeek via tel. 024-3995560
 • havo/vmbo-t (combinatieklas); locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024-3283000
 • havo/vwo; locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024-3283000
 • vwo-plus; locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024 – 328 3000
 • MC Kwadraat, locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024-3283000
  (voor informatie over MC Kwadraat kun je contact opnemen met het Samenwerkingsverband Nijmegen en vragen naar de betrokken consulent)