Procedure toelating eerste brugjaar Montessori College 2022-2023

Procedure toelating eerste brugjaar Montessori College Nijmegen & Groesbeek 2022-2023

In het schooljaar 2022-2023 is er plaats voor ongeveer 16 nieuwe groepen. Op onze locatie in Groesbeek kunnen drie eerste klassen geplaatst worden op vmbo b/k/t-niveau. Dit is inclusief een Agoragroep. Op de campus in Nijmegen is ruimte voor ongeveer 13 eerste klassen op vmbo b/k/t-, havo- en vwo-niveau. Dit is inclusief een Agoragroep.

Bij de instroom van nieuwe leerlingen streven we naar een goede verhouding van havo-/vwo- en vmbo-klassen. Op deze manier doen we recht aan de leerlingen en aan een gezonde opbouw van onze school. Voor onze brugklassen geldt dat we maximaal 30 leerlingen kunnen plaatsen in een h/v- en h/t-klas en 23 in een vmbo b/k/t-klas.

We vinden het van groot belang om onze doelstellingen op het gebied van veiligheid, kleinschaligheid en herkenbaarheid waar te kunnen maken. Leerlingen voelen zich dan prettig en kunnen zich zo optimaal ontwikkelen en goed presteren. Dit heeft als gevolg dat we bij overaanmelding zullen loten.

We lichten hieronder eerst het gewone tijdpad toe. Daarna beschrijven we de situatie van loting.

Open Huis en Open Dag

Voor alle bijna-brugklassers organiseren wij een online Open Huis en een Open Dag. De Open Dag vindt op onze locaties in Nijmegen en Groesbeek plaats op zaterdag 19 februari 2022 van 10.00-15.00 uur.

Hieraan voorafgaand heten wij geïnteresseerden in Groesbeek van harte welkom bij ons online Open Huis op 18 januari 2022 en in Nijmegen op 25 januari 2022 van 17.00-19.00 uur. Tijdens dit Open Huis maak je kennis met het onderwijs van het Montessori College Nijmegen & Groesbeek, de sfeer van onze school en het palet van keuzemogelijkheden dat onze leerlingen geboden wordt. Dit -uiteraard- vertolkt door onze eigen ervaringsdeskundigen, de huidige brugklassers.

Indien gewenst, dan kunnen ‘bijna-brugklassers’ en hun ouders ons ‘grote kleine promoboekje’ opvragen. Hierin staat zowel interessante informatie als leuke weetjes. Wil je een papieren versie van het promoboekje ontvangen? Stuur een mailtje naar webmaster@montessoricollege.nl

Proeflesjes (alleen voor groep 8-leerlingen)
Huidige groep 8-leerlingen zijn dit jaar ook van harte welkom om proeflesjes te volgen. Op de campus in Nijmegen kan dit op woensdagmiddag 23 februari 2022. In Groesbeek kun je op 23 februari zowel terecht voor proeflesjes als voor een algemene kennismaking met de school.

Procedure en tijdpad

Toekomstige leerlingen kunnen in de periode van 14 februari t/m 8 maart 2022 het aanmeldingsformulier bij ons inleveren. Gedurende deze periode is het aanmeldformulier klas 1 en 2 te downloaden van onze website en op te halen bij de receptie van onze locaties.

Wil je je aanmelden voor klas 3 of hoger? Dan kun je op onze website (https://montessoricollege.nl/praktische-zaken/decaan-instroom) zien met wie je een afspraak hierover kunt maken.

Omdat de aanmeldingsperiode dit jaar gedeeltelijk in de carnavalsvakantie (28 februari t/m 4 maart 2022) valt, adviseren wij jullie om het aanmeldingsformulier persoonlijk bij de receptie op de betreffende locatie in te leveren of bij school in de brievenbus te deponeren. Persoonlijk aanmelden op school kan tot en met dinsdag 8 maart. Uiteraard wordt de post die op dinsdag 8 maart 2022 bij ons wordt bezorgd,  in behandeling genomen.

Voor de volledige aanmelding van een nieuwe leerling zijn onderstaande formulieren nodig:

 1. Het centrale aanmeldingsformulier dat de basisschool aan de ouders heeft verstrekt, met daarop het gegeven advies.
 2. Het aanmeldingsformulier van het Montessori College Nijmegen & Groesbeek. Je kunt een aanmeldingsformulier ophalen bij de receptie van onze school. Het aanmeldingsformulier voor de onderbouw is vanaf begin februari 2022 ook te downloaden vanaf onze website. Een exemplaar van het aanmeldingsformulier tref je bovendien aan in het informatietasje dat wordt uitgedeeld tijdens de Open Dag in Nijmegen en Groesbeek op 19 februari 2022.

Graag ontvangen we bij de aanmelding van nieuwe leerlingen een kopie van het legitimatiebewijs. Dan kunnen de persoonsgegevens van de nieuwe leerling juist in ons systeem worden opgenomen.

Na de aanmelding bepaalt een aannamecommissie of de leerling definitief wordt toegelaten tot ons college. Indien jullie zoon/dochter is toegelaten, dan dient het aanmeldingsformulier ook als inschrijfformulier.

Betreft het een aanmelding van een groep 6 of 7 leerling voor 10-15 Agora Groesbeek? Dan dient de aanmelding via een aanmeldformulier van het SPOG te gebeuren.

 

8 maart 2022

 • Het totaal aantal aanmeldingen wordt vastgesteld. Vervolgens wordt het aantal aanmeldingen per niveau vastgesteld.

Op grond van de verhouding in de aanmeldingen en de streefverhoudingen tussen havo/vwo- en vmbo-groepen op het Montessori College Nijmegen & Groesbeek, wordt het aantal klassen voor de diverse niveaugroepen vastgesteld. Als het totale aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plekken overschrijdt, zal worden overgegaan tot loting (verderop in deze brief staat de procedure bij loting aangegeven).

9/10 maart 2022

 • Ouders van uitgelote leerlingen worden hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.
 • Vanaf 10 maart 2022 kunnen ouders van uitgelote leerlingen contact opnemen met scholen waar nog plek is.

11 maart 2022

 • Ouders en nieuwe leerlingen ontvangen schriftelijk bericht over de acceptatie van het aanmeldingsformulier en informatie over de verdere procedure.
 • We sturen een overzicht van de aangemelde leerlingen naar de betreffende basisscholen en vragen van deze leerlingen de digitale overdrachtsdossiers op.

Periode maart/april 2022

We ontvangen van de basisscholen informatie over de nieuwe leerlingen en nemen, als er nog vragen zijn, contact op met de betreffende basisscholen. Indien nodig, vindt overleg plaats met de ouders. De aannamecommissie bepaalt of een leerling toelaatbaar is en wat de juiste plaatsingsgroep is.

Periode 27 april en 25 mei 2022

Leerlingen en hun ouders krijgen bericht in welke niveaugroep de leerlingen zullen worden geplaatst.
Dit geldt niet voor MMvmbo Nijmegen & Groesbeek omdat hier alle niveaus in één groep zitten.

Half-eind mei 2022

De klassen worden samengesteld.

Rond 15 juni 2022

Kennismakingsmiddag met de nieuwe klasgenoten en de mentor/coach voor schooljaar 2022-2023.
 

 

Loting

Over de lotingprocedure zijn in Nijmegen de volgende gezamenlijke afspraken gemaakt:

 • Bij een situatie van ‘overaanmelding’ kan de vo-school besluiten tot loting. De procedure die de school volgt bij loting wordt tijdig kenbaar gemaakt op de website van de school.
 • Niet betrokken bij de loting zijn broers/zussen van leerlingen die al onderwijs volgen op de lotingschool, kinderen van personeel dat werkzaam is op de lotingschool en leerlingen die onderwijs op een montessori-basisschool hebben genoten.
 • De lotingscholen bepalen vooraf het aantal plaatsen voor leerlingen die voldoen aan de toelatingscriteria. Het belangrijkste toelatingscriterium is en blijft het advies van het primair onderwijs.
 • Na de loting wordt er in Nijmegen een lijst opgesteld van leerlingen die zijn uitgeloot. De leerlingen die zijn uitgeloot, worden hiervan telefonisch door de school op de hoogte gesteld.
 • Deze groep ontvangt een brief met nadere informatie. Hierin staat welke stappen de ouders moeten nemen om hun kind op een andere school aan te melden. O.a. wordt in de brief beschreven:
  • op welke scholen er nog wel plaats is;
  • dat leerlingen zich tot en met uiterlijk 18 maart 2022 op deze scholen kunnen aanmelden.
 • Als na de tweede aanmeldingstermijn een situatie ontstaat dat er opnieuw moet worden geloot, geldt geen uitzonderingssituatie meer voor broers en zussen van leerlingen die al op de school onderwijs genieten en/of kinderen van personeel dat werkzaam is op de school. Deze moeten in de 2e ronde gewoon meeloten.
 • Ouders/leerlingen ontvangen rond 23 maart 2022 bericht van het resultaat van de 2e loting en krijgen bij uitloting informatie over de scholen waar nog plaats is. In overleg met ouders plaatsen de vo-besturen desbetreffende leerlingen op een vo-school.

Voor het Montessori College Nijmegen & Groesbeek geldt nog de extra afspraak dat:

 • Leerlingen van een montessoribasisschool met voorrang worden geplaatst in de 1e aanmeldtermijn

Vragen of opmerkingen

Bij de aanmelding en plaatsing van nieuwe leerlingen zullen we de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
Voor vragen of opmerkingen betreffende de aanmelding of de procedure kunt u contact opnemen met:

 • MMvmbo/MC Agora Nijmegen; locatie Kwakkenbergweg 33 via tel. 024-328 70 00
 • MMvmbo/10-15 Agora Groesbeek; locatie Groesbeek via tel. 024-399 55 60
 • havo/vmbo-t (combinatieklas); locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024-328 30 00
 • havo/vwo/vwo+; locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024-328 30 00
 • MC Kwadraat (Berend Nobbe); locatie Kwakkenbergweg 27 via tel. 024-328 30 00