Medezeggenschap

De medezeggenschap op het Montessori College is dichtbij de praktijk belegd. Dit houdt in dat leerlingen en ouders/verzorgers zo dicht mogelijk bij het onderwijs dat de leerlingen volgen, overleggen met de schoolleiding (en soms met het kernteam) over zaken die direct betrekking hebben op het schoolleven dat zij meemaken. Het Montessori College heeft twee sectoren, de sector t/h/v en de sector vmbo. De leerlingen van Agora vallen binnen deze sectoren.

Ouderraad, leerlingenraad, medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een orgaan dat in overleg met de rector-bestuurder en de schoolleiding mede vorm geeft aan het beleid van de school. De MR van het Montessori College bestaat uit zestien gelijkwaardige leden: acht personeelsleden, vier leerlingen en vier ouders/verzorgers. De personeelsgeleding van de MR (PMR) bestaat uit acht personeelsleden die uit hun midden zijn verkozen. Ouders/verzorgers en leerlingen brengen hun stem uit over ouders/verzorgers en leerlingen die zitting nemen in de MR.

De MR komt zeven keer per jaar bijeen. De MR spreekt dan over belangrijke keuzes in de context van het Montessori College, waar nodig samen met de de rector-bestuurder en de schoolleiding. Ook wordt twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd met de raad van toezicht van het Montessori College. Daarnaast overlegt de rector-bestuurder regelmatig met de PMR. Onderwerpen die aan de orde komen in de MR en waarover de MR adviseert of besluit, zijn onder andere:

 • actuele onderwerpen die van invloed zijn op een goede en veilige leer- en werkomgeving
 • lessentabellen
 • schooljaarplan, schoolplan, ondersteuningsplan
 • kwaliteitsonderzoeken van de Inspectie
 • huisvesting
 • begroting
 • vrijwillige ouderbijdrage
 • pauze- en wisseltijden
 • vakantierooster
MR statuut en reglement

Ouderraad

De sector ouderraad (SOR) bestaat uit ouders/verzorgers van Montessori leerlingen. De ouderraad komt regelmatig bij elkaar om, samen met de rector-bestuurder en schoolleiders, te praten over allerlei zaken in het belang van ouders/verzorgers, de leerling en de school. Tijdens de vergaderingen worden zeer uiteenlopende onderwerpen behandeld; van de verwarming in de klaslokalen tot de aanschaf van schoolboeken; van de skireizen tot het montessorionderwijs; van het gedrag van leerlingen tot indeling van de klassen. Hierbij is de ouderraad ook een klankbord voor de schoolleiding; b.v. bij onderwerpen zoals kwaliteitszorg en beleidsplannen. Ook als het gaat om:

 • actuele onderwerpen, van algemeen belang, die bij leerlingen en/of ouders spelen;
 • gang van zaken met betrekking tot activiteiten en reglementen van de school die ouders en leerlingen direct raken, zoals de hoogte van de ouderbijdrage, excursies, schoolfeesten etc.;
 • informatie van de schoolleiding: op elke vergadering van de SOR wordt er wederzijds informatie uitgewisseld;
 • actuele zaken rondom docenten en lessen die leerlingen en ouders/verzorgers raken, zoals langdurig lesuitval, roosterproblemen of algemene problemen. Ook worden docenten uitgenodigd om speciale onderwerpen toe te lichten (bijvoorbeeld een extra schoolreis, planningssysteem of de maatschappelijke stage).

Naast dat de ouderraad regelmatig vergadert (zo’n 4x per jaar), worden er op school hand- en spandiensten verricht zoals:

 • het verzorgen/meehelpen tijdens de Open Dag en voorlichtingsbijeenkomsten;
 • het organiseren van een thema-avond;
 • het verzorgen van een attentie tijdens de diploma-uitreiking;
 • inloopavonden voor ouders.

Leerlingenraden

De medezeggenschap van leerlingen is verankerd in leerlingenraden. Iedere sector/ locatie wordt vertegenwoordigd door een leerlingenraad. De verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de leerlingenraad ligt bij het sector-/locatieberaad.  De leerlingenraden komen tenminste een keer per maand bijeen in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het sector-/locatieberaad (bij voorkeur een schoolleider en een kernteamcoördinator). De voorzitter wordt door de leerlingenraad gekozen. De agenda wordt zowel door de leerlingen als door het sectorberaad opgesteld.  Als kaders gelden die van het MR-reglement. Besluiten van de sector-/locatieleerlingenraad (SLR/LLR) hebben dus dezelfde status hebben die van de leerlingengeleding van de MR.

Praktische informatie

Ouderraad: het streven is om in de ouderraad een zo goed mogelijke vertegenwoordiging te hebben van alle leerroutes en leerjaren. Als je geïnteresseerd bent om zitting te nemen in de ouderraad van de sector waar jouw/jullie kind onder valt, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad van de locatie van de leerling.

MR: Bij vertrek van ouders/verzorgers uit de oudergeleding van de MR wordt binnen de school een oproep gedaan voor nieuwe leden. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in de geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven.