Ouderraad en medezeggenschap

Ouderraad

De ouderraad (SOR) bestaat uit ouders van Montessori leerlingen. De ouderraad komt regelmatig bij elkaar om, samen met de schooldirectie, te praten over allerlei zaken in het belang van ouder(s)/verzorger(s), de leerling en de school.

Tijdens de vergaderingen worden zeer uiteenlopende onderwerpen behandeld; van de verwarming in de klaslokalen tot de aanschaf van schoolboeken; van de ski reizen tot het Montessorionderwijs; van het gedrag van leerlingen tot indeling van de klassen. Hierbij zijn we ook een klankbord voor de directie; b.v. bij onderwerpen zoals kwaliteitszorg en beleidsplannen. Naast dat de ouderraad regelmatig vergadert (zo’n 4x per jaar), worden er door ons op school hand- en spandiensten verricht zoals:

 • het verzorgen/meehelpen tijdens de open dag en voorlichtingsbijeenkomsten
 • het organiseren van een thema-avond
 • het verzorgen van een attentie tijdens de diploma-uitreiking
 • inloopavonden voor ouders

Zaken die aan de orde komen in de SOR

 • actuele onderwerpen van algemeen belang die bij leerlingen en/of ouders spelen;
 • gang van zaken met betrekking tot activiteiten en reglementen van de school die ouders en leerlingen direct raken, zoals de hoogte van de ouderbijdrage, excursies, schoolfeesten etc.:
 • informatie van de schoolleiding: op elke vergadering van de SOR wordt er wederzijds informatie uitgewisseld;
 • actuele zaken rondom docenten en lessen die leerlingen en ouders raken, zoals langdurig lesuitval, roosterproblemen of algemene problemen. Ook worden docenten uitgenodigd om in de SOR speciale onderwerpen toe te lichten (bijvoorbeeld een extra schoolreis, planningssysteem of de maatschappelijke stage).

Het streven is om in de ouderraad een zo goed mogelijke vertegenwoordiging te hebben van alle leerroutes en leerjaren.

Op dit moment zijn we op zoek naar een ouder uit het MMvmbo (leerjaar 3 en 4) en een ouder uit de havo bovenbouw. Als u geïnteresseerd bent om zitting te nemen in de ouderraad van de sector waar uw zoon/dochter onder valt, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad van de locatie van de leerling. De adressen staan hieronder genoemd.

Praktische informatie

Het streven is om in de ouderraad een zo goed mogelijke vertegenwoordiging te hebben van alle leerroutes en leerjaren. Op dit moment zijn we op zoek naar een ouder uit het MMvmbo (leerjaar 3 en 4) en een ouder uit de havo bovenbouw. Als u geïnteresseerd bent om zitting te nemen in de ouderraad van de sector waar uw zoon/dochter onder valt, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad van de locatie van de leerling.

Contactadressen

Ouderraad Groesbeek – ouderraad.grb@montessoricollege.nl

Ouderraad MMVMBO – ouderraad.mmvmbo@montessoricollege.nl

Ouderraad t/h/v – ouderraad.thv@montessoricollege.nl

Klankbordgroep MC Agora – klankbordgroep.mca@montessoricollege.nl

Medezeggenschapsraad mr@montessoricollege.nl

 

Medezeggenschap

De medezeggenschap op het Montessori College is dichtbij de praktijk belegd. Dit houdt in dat leerlingen en ouders zo dicht mogelijk bij het onderwijs dat de leerlingen volgen, overleggen met de schoolleiding (en soms met het kernteam) over zaken die direct betrekking hebben op het schoolleven dat zij meemaken.

Het Montessori College heeft twee sectoren, de sector t/h/v en de sector vmbo. De leerlingen van Agora vallen binnen deze sectoren. Beide sectoren hebben een eigen ouderraad, de sector-ouderraad (SOR). De locatie Groesbeek heeft een eigen locatie-ouderraad (LOR).In de ouderraad zijn de ouders van de leerlingen vertegenwoordigd. De ouderraden van de sectoren en de locatie Groesbeek vaardigen leden af naar de medezeggenschapsraad (MR). De leerlingen zijn georganiseerd in leerlingenraden van de sector of de locatie (LRS).

De medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een orgaan dat in overleg met de rector-bestuurder en de schoolleiding mede vorm geeft aan het beleid van de school. De MR van het Montessori College bestaat uit 16 gelijkwaardige leden: acht personeelsleden, vier leerlingen en vier ouders. De personeelsgeleding (PMR) bestaat uit acht personeelsleden die uit hun midden zijn verkozen.

De MR komt zeven maal per jaar bijeen. De MR spreekt dan over belangrijke keuzes in de context van het Montessori College, waar nodig samen met de de rector-bestuurder en de schoolleiding. Ook wordt twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd met de Raad van Toezicht van het Montessori College. Daarnaast overlegt de rector-bestuurder regelmatig met de PMR.

Onderwerpen die aan de orde komen in de MR en waarover de MR adviseert of besluit, zijn onder andere:

 • actuele onderwerpen die van invloed zijn op een goede en veilige leer- en werkomgeving
 • lessentabellen
 • schooljaarplan, schoolplan, ondersteuningsplan
 • kwaliteitsonderzoeken van de Inspectie
 • huisvesting
 • begroting
 • vrijwillige ouderbijdrage
 • pauze- en wisseltijden
 • vakantierooster