Ouderraad & medezeggenschap

Het Montessori College heeft twee sectoren, de sector t/h/v en de sector vmbo. Beide sectoren hebben een eigen ouderraad,  de sector-ouderraad (SOR). De locatie Groesbeek heeft een eigen locatie-ouderraad (LOR). In de ouderraad zijn de ouders van de leerlingen vertegenwoordigd. Vanuit de SOR worden er per sector twee ouders afgevaardigd in de medezeggenschapsraad.

Medezeggenschap

De medezeggenschap op het Montessori College is dichtbij de praktijk belegd. Dit houdt in dat leerlingen en ouders zo dicht mogelijk bij het onderwijs dat de leerlingen volgen, overleggen met de schoolleiding (en soms met het kernteam) over zaken die direct betrekking hebben op het schoolleven dat zij meemaken. Het beleid wordt in de sectorouderraad (SOR) of in de locatieouderraad Groesbeek (LOR) besproken en de praktische situaties met de leerlingen in de leerlingenraad van de sector (LRS). De ouderraden van de sectoren en locatie Groesbeek vaardigen leden af naar de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad, die ook gevormd wordt door de afgevaardigden vanuit personeel en leerlingen, komt drie maal per jaar bijeen. Daarnaast overlegt de bestuurder zeer regelmatig met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad.

Tevens zijn er jaarlijks minimaal twee bijeenkomsten van de gehele medezeggenschapsraad, samen met de schoolleiding om elkaar te informeren en bij te praten over belangrijke keuzes in de context van het Montessori College.

Klik hier voor het MR-statuut- en reglement.

De ouderraad

De ouderraad (SOR) bestaat uit ouders van Montessori scholieren. We komen regelmatig bij elkaar om, samen met de schooldirectie, te praten over allerlei zaken in het belang van u, uw kind en de school.

Tijdens de vergaderingen worden zeer uiteenlopende onderwerpen behandeld; van de verwarming in de klaslokalen tot de aanschaf van schoolboeken; van de ski reizen tot het Montessorionderwijs; van het gedrag van leerlingen tot indeling van de klassen. Hierbij zijn we ook een klankbord voor de directie; b.v. bij onderwerpen zoals kwaliteitszorg en beleidsplannen

Naast dat we regelmatig vergaderen (zo’n 4x per jaar), worden er door ons op school hand- en spandiensten verricht zoals:

– het verzorgen/meehelpen tijdens de open dag en voorlichtingsbijeenkomsten
– het organiseren van een thema-avond
– het verzorgen van een attentie tijdens de diploma-uitreiking
– inloopavonden voor ouders

Zaken die aan de orde komen in de SOR

* actuele onderwerpen van algemeen belang die bij leerlingen en/of ouders spelen;
* gang van zaken met betrekking tot activiteiten en reglementen van de school die ouders en leerlingen direct raken, zoals de hoogte van de ouderbijdrage, excursies, schoolfeesten etc.;
* informatie van de schoolleiding: op elke vergadering van de SOR wordt er wederzijds informatie uitgewisseld;
* actuele zaken rondom docenten en lessen die leerlingen en ouders raken, zoals langdurig lesuitval, roosterproblemen of algemene problemen. Ook worden docenten uitgenodigd om in de SOR speciale onderwerpen toe te lichten (bijvoorbeeld een extra schoolreis, planningssysteem of de maatschappelijke stage).

Praktische informatie

Het streven is om in de ouderraad een zo goed mogelijke vertegenwoordiging te hebben van alle niveaus en leerjaren in de betreffende sector. Op dit moment zijn we op zoek naar een ouder uit het MMvmbo (leerjaar 3 en 4) en een ouder uit de havo bovenbouw. Indien u geïnteresseerd bent om zitting te nemen in de ouderraad van de sector waar uw zoon/dochter onder valt, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad, Clara Sander via ouderraad.hv@montessoricollege.nl

Contactadressen

SOR sector vwo – havo – vmbo-t: ouderraad.thv@montessoricollege.nl

SOR sector MMvmbo Nijmegen: k33@montessoricollege.nl

SOR sector MMvmbo Groesbeek: grb.adm@montessoricollege.nl