Ondersteuning en vertrouwenspersonen

Wanneer ga je naar een vertrouwenspersoon?

Vertrouwenspersoon
Ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en medewerkers kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht als het volgende speelt: pesten, agressie, geweld, radicalisering, discriminatie, racisme, seksuele intimidatie, homoseksuele intimidatie of intimiderende communicatie.

Ook bij klachten of vermoedens van een zedendelict door een medewerker van school jegens een minderjarige leerling kan men terecht bij de vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon verwijst, daar waar nodig, door naar de externe vertrouwenspersoon. In deze situaties kun je natuurlijk ook direct bij de externe vertrouwenspersoon terecht.

Klik hier voor een overzicht van de verschillende vertrouwenspersonen.

Anti-pestprotocol

Respect voor de ander is een belangrijk uitgangspunt binnen het Montessori College. Om een veilig- en prettig werkklimaat op school te verkrijgen is er voortdurend aandacht voor de omgangsvormen, worden deze bespreekbaar gemaakt en wordt gewenst gedrag aangemoedigd. Dit gebeurt regulier in mentor-/coachlessen. Desondanks kan het gebeuren dat leerlingen worden gepest. De klas en/of de school biedt dan niet meer de gewenste veiligheid. De ontwikkeling van een kind maar ook die van een groep leerlingen kan worden verstoord. Daarom zullen wij er alles aan doen om het pestgedrag aan te pakken.

In dit protocol beschrijven we de wijze waarop onze school omgaat met pestgedrag. Het protocol is een verklaring van de vertegenwoordiger van de school en de ouder(s) en/of verzorger(s), waarin wordt vastgelegd dat het pestgedrag op school niet wordt geaccepteerd en volgens een bepaalde handelwijze wordt aangepakt. Het Montessori College Nijmegen & Groesbeek neemt daardoor expliciet stelling tegen pestgedrag en stelt concrete maatregelen voor ter bestrijding en voorkoming van pesten.

Anti-pestprotocol

Ondersteuning

Orthopedagoog
Onze orthopedagoog heeft een collegebrede taak als ondersteuner van de ondersteuningscoördinatoren. Zij heeft overleg met de ondersteuningscoördinatoren van de verschillende sectoren, neemt deel aan de leerlingbegeleidingsvergaderingen en/of zorgadvies teams en ondersteunt bij de ondersteuningsarrangement aanvragen. Zij verleent een bijdrage aan de vereiste testafnamen en verslaglegging ten behoeve van het volledig maken van het dossier en ondersteunt ook de remedial teachers in hun werk. Soms is het haar taak om diagnoses te stellen door middel van tests, of om (deels) de begeleiding van bepaalde leerlingen op zich te nemen. Ook onderhoudt zij contacten met het Samenwerkingsverband.

Begeleider passend onderwijs
Vanuit het Samenwerkingsverband worden deskundigen ingezet op school. De ondersteuningscoördinator coördineert de inzet van deze deskundigen. Bij leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking kan het Montessori College een beroep doen op de ambulant begeleiders vanuit het REC. Zij ondersteunen het docententeam in de begeleiding van deze leerlingen. Soms begeleiden zij ook de leerlingen zelf. De begeleiders passend onderwijs hebben regelmatig contact met de ouder(s)/verzorger(s), coach, RT’er, ondersteuningscoördinator en orthopedagoog.

Passend onderwijs, Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o.
Meer informatie  over passend onderwijs lees je in ons samenwerkingsverband. Op de website van het samenwerkingsverband vind je onder het kopje ‘passend onderwijs’ belangrijke informatie over de taken en werking van de Ondersteuningsplanraad. Je bent zo altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Je vindt er ook het OPR-reglement en Huishoudelijk Reglement. Algemene informatie over passend onderwijs is hier te vinden, op de site van de Rijksoverheid.

Schoolondersteuningsbeleid