Verlof, ziekte en afwezigheid

Verlof, ziekte en afwezigheid

Verlof/verzuim
Bij het geven van verlof is onze school gebonden aan wettelijke voorschriften. De afdeling leerplicht van de gemeente ziet toe op de naleving van de leerplichtwet en heeft een rol naar ouder(s)/verzorger(s) en naar de school. Alleen een ouder/verzorger kan een verlofaanvraag indienen.

Verlof aanvragen? Vul dan altijd een aanvraagformulier in.

Als blijkt dat leerlingen zonder bericht van ouder(s)/verzorger(s) verzuimen, dan beschouwen we dat als ongeoorloofde afwezigheid. We gaan ervan uit dat bezoeken aan arts,  ziekenhuis, tandarts, orthodontist en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden.

Ziek melden
Wil je je kind ziek melden? Dat kan telefonisch vanaf 08.00 u. ’s ochtends bij de receptie van het gebouw waar de leerling is ingeschreven. De telefoonnummers zijn hier te vinden.

Aanvraagformulier Verlof

Verzuimprotocol

Wat verstaan we nu eigenlijk onder verzuim en wanneer is het geoorloofd of niet?

Geoorloofd verzuim
Dit is verzuim met een geldige reden. De redenen vind je genoemd in het aanvraagformulier. Ouder(s)/verzorger(s) hebben dit verzuim/verlof aangevraagd bij de schoolleiding.

Ongeoorloofd verzuim

 • Dat is bijvoorbeeld absoluut verzuim, dus als een leerling niet (meer) staat ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling.
 • Maar ook relatief verzuim:
  – Opeenvolgend verzuim van 16 les-/klokuren in een periode van vier lesweken
  – Regelmatig te laat komen
 • En opvallend ziekteverzuim:
  – Veelvuldig ziekteverzuim
  – Ziekteverzuim zonder duidelijke (medische) reden of oorzaak; als ziekteverzuim niet conform het ziektebeeld is
 • Signaalverzuim, gerelateerd aan (vermoedelijke) achterliggende problematiek. Hiervoor geldt geen minimum aantal uur of aantal keer verzuim. Bij signaalverzuim mag de school altijd melding maken.
 • En luxe verzuim: vrije dag(en) zonder toestemming van de schoolleider of leerplichtambtenaar.
Volledige Verzuimprotocol

Te laat komen, de spelregels

Te laat komen valt ook onder verzuim en verlof. Als een leerling te laat komt, moet er altijd een te-laat-briefje worden gehaald bij de receptie van de locatie.

Te laat komen met geldige reden
Bij geldige redenen moet sprake zijn van een echt goede reden! Bureau Leerplicht let hier extra goed op. Verslapen, file, enzovoorts zullen, ondanks een briefje van ouder(s)/verzorger(s), niet als geldige reden gezien worden.

Te laat komen zonder geldige reden
Als een leerling te laat komt zonder een geldige reden, dan moet de leerling of dezelfde dag na het laatste lesuur nakomen, of zich de volgende dag om 8 uur ’s morgens melden bij de receptie van de locatie. Een keer te laat komen telt als 1 uur verzuim. Als een leerling na schooltijd naar een dokter of tandarts moet, wat natuurlijk kan gebeuren, dan moet er met een ondertekend briefje van de ouder(s)/verzorger(s) een nieuwe afspraak voor het nakomen gemaakt worden.

Onze docenten en de medewerkers van de recepties van alle locaties houden de aan- en afwezigheid van alle leerlingen bij.

Als een leerling 4 keer te laat is gekomen, dan neemt onze receptie telefonisch contact op met de ouder(s)/verzorger(s), de mentor en de leerlingbegeleider. De mentor zal het te laat komen met de leerling bespreken en dit terugkoppelen aan de ouder(s)/verzorger(s).

Komt een leerling 7 keer te laat? Dan ontvangen de ouder(s)/verzorger(s), de mentor en de leerlingbegeleider een e-mail. De mentor gaat in gesprek met de leerling en licht de ouder(s)/verzorger(s) in over de inhoud van dit gesprek.

Als een leerling 10 keer te laat gekomen is, dan maakt de zorgcoördinator melding bij DUO. DUO stuurt de melding door naar de afdeling leerplicht van de gemeente waar de leerling ingeschreven staat. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen hierover bericht. Ouder(s)/verzorger(s) en de leerling worden door Leerplichtzaken opgeroepen. De zorgcoördinator ontvangt hierover terugkoppeling van Leerplichtzaken.

Als er een vermoeden is van een achterliggende problematiek, dan kan het voorkomen dat er eerder een melding wordt gemaakt in het belang van de leerling.

Er is ook minder streng nieuws. Als een leerling 12 schoolweken niet meer te laat gekomen is, begint de telling weer opnieuw.