extra ondersteuning

Belangrijk credo van ons onderwijs is: ‘Niets is zo mooi als de verbazing over het eigen kunnen. En onmisbaar is steun als het even niet lukt.’  Omdat wij weten dat niet alle leerlingen op hetzelfde moment kunnen laten zien wat zij in huis hebben, bieden wij extra ondersteuning en begeleiding als er barricades zijn. Bij dyslexie, bijvoorbeeld, dyscalculie, concentratieproblemen of ten tijde van knelpunten die misschien tijdelijk, maar wel impactvol zijn. Ons ondersteuningsteam inventariseert, coördineert en monitort de leerweg van leerlingen die behoefte hebben aan extra begeleiding. Samen maken wij waar dat het wél lukken gaat.

Ondersteuningscoördinator

Elke sector van het Montessori College heeft een ondersteuningscoördinator. Deze heeft geen directe begeleidingstaak naar de leerlingen. Wel moet hij/zij ervoor zorgen dat de begeleiding op de vestiging zo goed mogelijk geregeld is en blijft. Zij verzorgt de ondersteuningsarrangement aanvragen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het verzuimprotocol ligt bij de ondersteuningscoördinator (of bij een absentiecoördinator). Deze maakt eveneens deel uit van een intern zorgoverleg.

Leerlingen, die door de coach aangemeld worden om in het IAT te bespreken, worden door de ondersteuningscoördinator op de agenda geplaatst. Het IAT bestaat uit personen van verschillende disciplines, medewerkers van GGD, LP, SMW en soms de politie. De ondersteuningscoördinator zit het IAT voor en zorgt ervoor dat de inhoud van de bespreking terecht komt bij de betrokkenen (o.m. kernteamcoördinatoren en coaches). De ondersteuningscoördinator heeft regelmatig overleg met schoolmaatschappelijk werk en de orthopedagoog en is aanspreekpunt voor de externe hulpverleningsinstanties bij de ondersteuning. De ondersteuningscoördinator heeft eveneens contact met de gemeente, het Samenwerkingsverband en het Rebound/Flex College. Zij is contactpersoon tussen de school en de vertegenwoordigers van externe instanties (zoals GGD, leerplicht en sociale wijkteams).

Orthopedagoog

De orthopedagoog die aan onze school verbonden is, heeft een collegebrede taak als ondersteuner van de ondersteuningscoördinatoren. Zij heeft overleg met de ondersteuningscoördinatoren van de verschillende sectoren, neemt deel aan de leerlingbegeleidingsvergaderingen en/of zorg advies teams en ondersteunt bij de ondersteuningsarrangement aanvragen. Zij verleent een bijdrage aan de vereiste testafnamen en verslaglegging ten behoeve van het volledig maken van het dossier. Zij ondersteunt ook de remedial teachers in hun werk. Soms is het ook de taak van de orthopedagoog om bij leerlingen diagnoses te stellen door middel van tests, of om (deels) de begeleiding van bepaalde leerlingen op zich te nemen. Tevens onderhoudt zij contacten met het Samenwerkingsverband.

Schoolmaatschappelijk werker

We vinden het belangrijk dat kinderen het goed naar hun zin hebben op school. Soms hebben ze echter problemen die het eigen welbevinden en ook het welbevinden van anderen in de weg staan. De schoolmaatschappelijk werker voert gesprekken met deze leerlingen en betrekt daar, in overleg met de leerling, vaak ook ouders bij. De schoolmaatschappelijk werker overlegt, indien gewenst, ook met coaches en docenten over de begeleiding op school, maakt deel uit van het IAT en geeft op school sociale vaardigheidstrainingen (groepsgewijs of individueel).

De begeleider passend onderwijs

Vanuit het Samenwerkingsverband worden deskundigen ingezet op school. De ondersteuningscoördinator coördineert de inzet van deze deskundigen. Bij leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking kan het Montessori College een beroep doen op de ambulant begeleiders vanuit het REC. Zij ondersteunen het docententeam in de begeleiding van deze leerlingen. Soms begeleiden zij ook de leerlingen zelf. De begeleiders passend onderwijs hebben regelmatig contact met de ouders/verzorgers, coach, RT’er, ondersteuningscoördinator en orthopedagoog.

Remedial teacher

Als het leerproces niet goed verloopt, als er een leerachterstand is of als er leerproblemen met bepaalde vakken en/of vak inhouden zijn, dan geeft de remedial teacher extra ondersteuning aan kleine groepjes leerlingen (gedurende de dag, ook na schooltijd). Daarnaast begeleidt zij leerlingen met een ondersteuningsarrangement op niveau III. Het eerder genoemde cyclisch proces wordt steeds als leidraad gebruikt bij de te verlenen ondersteuning.

Decaan

De decaan is het aanspreekpunt voor leerlingen, die vragen hebben omtrent hun beroepskeuze of vervolgopleiding. Hij/zij verzorgt en verwerkt in samenwerking met het kernteam en de ondersteuningscoördinator, de aanmelding van de tussentijdse instroom van leerlingen.

Contactpersoon vertrouwenszaken

De contactpersoon vertrouwenszaken is aanspreekpunt voor leerlingen die problemen hebben die ze niet met coach willen of kunnen bespreken. Veiligheid op school vinden we belangrijk. Dat is terug te vinden in de leefregels, de wijze waarop we daarop toezien en vooral ook in de (preventieve) aandacht die we eraan schenken in lessen. Toch kan het gebeuren dat leerlingen gepest en gediscrimineerd worden of te maken krijgen met seksueel ongewenst gedrag van anderen. Leerlingen die dit overkomt en niet goed weten hoe ze er iets tegen moeten doen, kunnen terecht bij de contactpersoon vertrouwenszaken.

Handige links voor ouders

Digitale platform ‘Parents of Play’. Hier is heel veel informatie te vinden over gamen en opvoeden.
https://www.parentsofplay.nl/

Facebook community waar iedereen vrij is om lid van te worden, hier ontmoeten opvoeders, ervaringsdeskundige en professionals elkaar.
https://www.facebook.com/groups/ParentsOfPlay/

Lees hier het volledige Schoolondersteuningbeleid 2019-2023
Lees hier het volledige School Ondersteunings Profiel