Cultuurprofielschool

Sinds 2009 is het Montessori College een cultuurprofielschool. Typerend voor de school is dat in het montessorionderwijs de ontwikkeling van de totale mens centraal staat. Zelfstandigheid, samenwerken en probleemoplossend vermogen, worden, naast kennis, steeds belangrijker vaardigheden. Dat is niet nieuw voor het Montessori College. Kunst- en cultuuronderwijs is een goed middel om deze vaardigheden te ontwikkelen. Daarbij versterkt kunst- en cultuureducatie algemene kennis en geeft het een breder inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen. Cultuuronderwijs is daarmee van wezenlijk belang bij het realiseren van de doelstellingen van het montessorionderwijs. Alle leerlingen kunnen actief, receptief en reflectief ervaringen opdoen op het gebied van kunst en cultuur, zowel binnen als buiten de school. Er wordt gestreefd naar actieve cultuurbeoefening, in de cultuurprogramma’s is daarom veel aandacht voor deelname aan cultuur. Bij de kunst- en culturele activiteiten komen in principe alle kunstdisciplines aan bod.

Kunst en cultuur komen op zes verschillende manieren terug in ons onderwijs, variërend van een breed programma voor alle leerlingen tot een keuzeprogramma met als resultaat een specifieke presentatie.

1. Alle leerlingen volgen lessen in de verschillende musische vakken. Vakken in de bovenbouw zijn: Beeldende vorming CKV, Kunst & Cultuur, Muziek (Kunstvakken 2), KCM (Kunst, Cultuur, Media) en literatuurgeschiedenis bij de talen.
2. Er is voor alle leerlingen een cultuurprogramma georganiseerd/samengesteld door de cultuurcoördinatoren per locatie. Denk aan culturele avonden, voorstellingen, cultuurdagen, gedichtendagen, themafeesten etc. Het accent ligt hierbij niet op passieve cultuurconsumptie, maar op actieve deelname. Leerlingen worden hierbij uitgedaagd om niet alleen publiek te zijn maar ook beoefenaar.
3. Er is een keuzemogelijkheid voor een cultuurprogramma in de onderbouw vmbo-t/havo en havo/vwo en de keuze voor de examenvakken muziek en tekenen.
4. Er zijn vakoverstijgende projecten van vmbo t/m vwo+ waarbij de nadruk ligt op vak-integratie en het bevorderen van de transfer van vakkennis en het zien van samenhang binnen vakken.
5. Cultuuractiviteiten zijn een wezenlijk onderdeel van het programma: eendaagse en meerdaagse en binnen- en buitenlandse reizen, activiteitenweken en excursies.
6. De kunst- en cultuurvakken profileren zich heel actief in de school door samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere vakgebieden binnen school en culturele instellingen buiten school.

Het Montessori College is lid van de Vereniging Cultuurprofielscholen (VCPS). De leden van de VCPS, alle cultuurprofielscholen in Nederland, vormen een netwerk waarin gezamenlijk wordt geleerd en uitgewisseld.

 

Hier is meer informatie te vinden over de cultuurstroom. Je kunt ook de cultuur promo’s hieronder bekijken.

Cultuur promo's

Bekijk beide filmpjes!