Cultuurprofielschool

Sinds 2009 is het Montessori College een cultuurprofielschool. Typerend voor de school is dat in het montessorionderwijs de ontwikkeling van de totale mens centraal staat. Zelfstandigheid, samenwerken en probleemoplossend vermogen, worden, naast kennis, steeds belangrijker vaardigheden. Dat is niet nieuw voor het Montessori College. Kunst- en cultuuronderwijs is een goed middel om deze vaardigheden te ontwikkelen. Daarbij versterkt kunst- en cultuureducatie algemene kennis en geeft het een breder inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen. Cultuuronderwijs is daarmee van wezenlijk belang bij het realiseren van de doelstellingen van het montessorionderwijs. Alle leerlingen kunnen actief, receptief en reflectief ervaringen opdoen op het gebied van kunst en cultuur, zowel binnen als buiten de school. Er wordt gestreefd naar actieve cultuurbeoefening, in de cultuurprogramma’s is daarom veel aandacht voor deelname aan cultuur. Bij de kunst- en culturele activiteiten komen in principe alle kunstdisciplines aan bod.

Kunst en cultuur komen op vijf verschillende manieren terug in ons onderwijs, variërend van een breed programma voor alle leerlingen tot een keuzeprogramma met als resultaat een specifieke presentatie.

1. Alle leerlingen volgen lessen in de verschillende musische vakken. In de onderbouw krijgen de leerlingen muziek, drama, tekenen en handvaardigheid.  Er worden ook regelmatig workshops aangeboden. Binnen de talentgebieden volgen de leerlingen Talent en Expressie.
2. Er is voor alle leerlingen een cultuurprogramma georganiseerd/samengesteld door de cultuurcoördinatoren per locatie. Denk aan, voorstellingen, cultuurdagen tijdens de  mixweken, en workshops en museum bezoek etc. Het accent ligt hierbij niet op passieve cultuurconsumptie, maar op actieve deelname Er is een mogelijkheid om deel te nemen aan  culturele avonden, voorstellingen, het Voordrachtfestival en het broodje cultuur. Leerlingen worden hierbij uitgedaagd om niet alleen publiek te zijn maar ook beoefenaar.
3. Er zijn vakoverstijgende projecten van vmbo t/m vwo+ waarbij de nadruk ligt op vak-integratie en het bevorderen van de transfer van vakkennis en het zien van samenhang binnen vakken.
4. Cultuuractiviteiten zijn een wezenlijk onderdeel van het programma: eendaagse en meerdaagse en binnen- en buitenlandse reizen, activiteitenweken en excursies.
5. De kunst- en cultuurvakken profileren zich heel actief in de school door samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere vakgebieden binnen school en culturele instellingen buiten school.

Het Montessori College is lid van de Vereniging Cultuurprofielscholen (VCPS). De leden van de VCPS, alle cultuurprofielscholen in Nederland, vormen een netwerk waarin gezamenlijk wordt geleerd en uitgewisseld. Bekijk hier ons schoolportret.

 

Hier is meer informatie te vinden over de Cultuurspecialisatie. Je kunt ook de cultuur promo’s hieronder bekijken.

Cultuur promo's

Bekijk beide filmpjes!