Beleid ‘goede doelen’ Montessori College Nijmegen & Groesbeek

Inleiding

Het Montessori College baseert het onderwijs op de pedagogie van Maria Montessori. Daarbij zijn zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid de drie kerndoelen van het montessorionderwijs en belangrijke begrippen in onze aanpak. We leggen hier de nadruk op bij alle activiteiten, in de klas en daarbuiten. Leerlingen verwerven deze competenties door eigen werkzaamheden, op eigen initiatief en in hun eigen tempo. Naast de cognitieve ontwikkeling kiest de school heel bewust voor het stimuleren van de sociaal-emotionele, sportieve en culturele ontwikkeling van leerlingen. De wereld binnen school en die daarbuiten horen bij elkaar. Er wordt heel veel buiten de muren van de school geleerd. Wij proberen dat naar binnen te halen en te integreren in onze aanpak. Daarmee zien wij onze school als een werkplaats voor een goede voorbereiding op de toekomst. Meer dan dat: het is tevens een plezierige leefgemeenschap met aandacht en ruimte voor elkaar. Hier ligt ook de verbinding met de ‘goede doelen’. De samenleving bestaat niet alleen uit gezinsleden of de (mede)leerlingen en collega’s op school. Om ons heen, ver weg en dichtbij, zijn er kinderen die minder kansen en mogelijkheden hebben om hun talenten te ontwikkelen. Of zijn er maatschappelijke zaken die aandacht behoeven. Het Montessori College krijgt regelmatig verzoeken van ‘goede doelen’ om een bijdrage te leveren in de vorm van acties en/of het inzamelen van geld. Vaak komen deze verzoeken binnen via medewerkers, leerlingen of ouders die zelf in meer of mindere mate betrokken zijn bij een ‘goed doel’. Het is voor het Montessori College onmogelijk om op elk verzoek in te gaan, maar de school wil graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en geregeld acties omtrent ‘goede doelen’ oppakken. Leerlingen ervaren hiermee maatschappelijke betrokkenheid bij thema’s als milieu, ziekte of ongelijke behandeling van mensen op de wereld en dergelijke. Ze zetten zich daarvoor in en dragen bij bijvoorbeeld middels het inzamelen van geld. Hierin worden ook leraren en eventueel ouders betrokken; afhankelijk van de aard en grootte van de ‘goede doelen actie’.

Goede doelen: klein- en grootschalige acties

Kleinschalige ‘goede doelen acties’ worden meestal op school en door leerlingen georganiseerd, vaak spontaan ontstaan of in een lesopdracht verwerkt. Denk aan verkoop van koeken tijdens een pauze of verkoop van lootjes voor een bingo of kerstbrunch. Het Montessori College gaat uit van eigen kracht/ vrijheid van leerlingen/docenten en wil deze vorm van geld ophalen kleinschalig ondersteunen. Spontane acties worden ter plaatste beoordeeld door de leraar en/of kernteam. Schoolleiding wordt geïnformeerd. Grootschalige ‘goede doelen acties’ kenmerken zich vooral door een activiteit buiten school of een activiteit(en) van grotere omvang. Meestal is dan de hele school hierbij betrokken of een aantal jaarlagen. Door de grotere impact op het onderwijs moeten deze acties aangevraagd worden bij de schoolleiding. De leerlingenraad speelt hierin ook een rol om draagvlak en het ‘goede doel’ te toetsen. Veel van de ‘goede doelenacties’ kennen een combinatie met een sportieve prestatie. De impact hiervan is vaak groter in verband met een ervaring waar de leerlingen nog lang met trots op terug kunnen kijken, samen hebben gewerkt aan deze actie met een maatschappelijk thema en daaraan een belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren. Het streven is dat alle leerlingen op het Montessori College minimaal één keer in aanraking komen met een ‘goed doel’ en hun bijdrage hebben getoond.

Verbinding en samenhang

Zoals eerder vermeld leggen we de verbinding tussen wat zich binnen en buiten de school afspeelt. Maar wordt er ook een samenhang gezocht binnen de lessen op school. Het thema van een ‘goed doel’ wordt opgepakt bijvoorbeeld in lessen economie, LO, geschiedenis, biologie, etc. voor uitleg van het thema, waarom het zo belangrijk is om deel te nemen en zo’n actie. De maatschappelijke relatie is van belang; leven en leren horen bij elkaar.

Organisatie en besluitvorming

Het opstarten van een ‘goede doelenactie’ vergt organisatie. Wat betreft kleinschalige ‘goede doelen acties’ ligt dit op het vlak van leerling/docent/kernteam en wordt dit in kleine setting binnen de school georganiseerd. De schoolleiding wordt geïnformeerd. Grootschalige ‘goede doelen acties’ gaan op aanvraag. Wanneer betrokkenen hun plannen hebben gemaakt, komen die in de leerlingenraad ter sprake en daarna in de schoolleiding. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de schoolleiding.

Communicatie/PR

Voor alle acties geldt dat leerlingen, personeel en ouders worden geïnformeerd middels brief of e-mail met het doel van de actie, wie mee kunnen/willen doen, een tijdsplanning en een tijdsinvestering en mogelijke kosten wanneer die eraan verbonden zijn. Via sociale media en de schoolwebsite zal er aandacht besteed worden naar gelang de aard van de ‘goede doelenactie’. Eventueel wordt er contact gezocht met de regionale nieuwsbladen. Voor promotie zullen de organisatoren zelf hun kanalen aanboren en voor informatie zoveel mogelijk alle betrokkenen in en buiten school informeren.

Criteria voor alle ‘goede doelenacties’
– De doelstelling van het ‘goede doel’ moet aansluiten bij de visie en het imago van het Montessori College
– Wat is de maatschappelijke relevantie?
– Sluit het aan bij de leerlingen?
– Is er al een plan van aanpak gemaakt?
– Waar gaat het geld naartoe? Is dit betrouwbaar?
– Is er voldoende tijd voor het organiseren van de ‘goede doelenactie’?
– Komt de staande onderwijsonderwijsorganisatie niet in het geding?
– Is er voldoende tijd wat betreft organisatie en een planning gemaakt? Momenten van acties?
– Is de bekostiging/begroting opgesteld?

Extra criteria voor grootschalige ‘goede doelen’
– Is de doelstelling van het ‘goede doel’ direct of indirect verbonden met onderwijs?
– Het ‘goede doel’ moet een professionele organisatie zijn en in ieder geval ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of een vergelijkbare organisatie door de schoolleiding te bepalen.
– Is een contactpersoon van het ‘goede doel’ in de gelegenheid om de aanvraag te presenteren bij de leerlingenraad en/of schoolleiding?
– Is een contactpersoon van het ‘goede doel’ in de gelegenheid om voorlichting te geven in de klassen en om voorlichtingsmateriaal aan te leveren?

Opbrengst

Na inning van alle toegezegde bedragen, de ingezamelde gelden door de deelnemers en na aftrek van alle (overhead)kosten, zal de definitieve opbrengst van de ‘goede doelenactie’ worden gecommuniceerd en eventueel gepubliceerd. Bij de grootschalige ‘goede doelenacties’ zal de definitieve opbrengst worden overgemaakt aan het ‘goede doel’ (ANBI) en niet aan een individuele persoon die het ‘goede doel’ vertegenwoordigt. Het Montessori College zal éénmaal per jaar maximaal € 500,- doneren aan een grootschalige ‘goede doelenactie’ wanneer die plaatsvindt. Zijn er meerdere acties, dan wordt een keuze gemaakt.

Evaluatie

Jaarlijks worden de ‘goede doelenacties’ in kernteams, leerlingenraden en schoolleiding geëvalueerd. Bij de grootschalige ‘goede doelenacties’ wordt hierin ook de samenwerking met de organisatie van het ‘goede doel’ in de evaluatie meegenomen. Naar aanleiding van deze evaluatie kan besloten worden om nog eens door te gaan met het betreffende ‘goede doel’ of om een nieuw ‘goed doel’ uit te gaan kiezen.