Klachtenregeling, pestprotocol, mediawijsheid en klokkenluidersregeling

Voor grote organisaties als het Montessori College geldt dat sommige dingen natuurlijk altijd beter of anders kunnen worden gedaan.
Het Montessori College heeft diverse protocollen en geschillenregelingen waarmee leerlingen, ouders en personeel issues aan kunnen kaarten bij vertrouwenspersonen of geschillencommissies.
Deze pagina geeft een overzicht van protocollen en regelingen die er binnen onze school bestaan.

 

 

Klachtenregeling

Binnen het Montessori College wordt ernaar gestreefd om conflicten daar op te lossen waar ze ontstaan. Waar klachten niet opgelost kunnen worden, geeft de klachtenregeling houvast voor de te doorlopen procedure.

Klachtenregeling

Pestprotocol

Het Montessori College heeft een eigen Pestprotocol. In dit protocol beschrijven we de wijze waarop we met pestgedrag omgaan. We nemen expliciet stelling tegen pestgedrag en stellen concrete maatregelen voor ter bestrijding en voorkoming van pesten.

Pestprotocol

Mediawijsheid

Ook digitaal pesten valt onder de afspraken en maatregelen met betrekking tot pesten. In de bijlage Mediawijsheid gaan we verder in op de nieuwe media en de ongewenste bijeffecten die op kunnen treden.

Mediawijsheid

Integriteitscode Stichting Voortgezet Onderwijs Nijmegen en omstreken

In het licht van richtlijn 9 van de Code Goed Onderwijsbestuur VO, beschikt ons college over de Integriteitscode Stichting Voortgezet Onderwijs Nijmegen en omstreken. Een gedetailleerde omschrijving van deze code vinden jullie in de bijlage.

Integriteitscode

Klokkenluidersregeling

In de Code Goed Onderwijsbestuur is vastgelegd dat een vo-instelling een eigen klokkenluidersregeling beschikbaar stelt. Dit omdat ook voor het voorgezet onderwijs een goede klokkenluidersregeling van belang is. Enerzijds omdat hiermee het maatschappelijk belang is gediend, anderzijds om mogelijke misstanden binnen scholen gemeld kunnen worden.
De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Montessori College Nijmegen – Groesbeek biedt een beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een vermoeden van een misstand bestaat. Zoals uit ingevoegde regeling zal blijken, is deze klokkenluidersregeling niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en staat dus los van de klachten- en geschillenregeling, integriteitscode en regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.

Klokkenluidersregeling