MC Kwadraat

Het Montessori College is op de locatie in Nijmegen schooljaar 2018-2019 in samenwerking met het SWV V(S)O een Passend Onderwijstraject genaamd MC Kwadraat gestart.

MC Kwadraat biedt een onderwijsaanbod voor leerlingen die (hoog)begaafd zijn en een forse ondersteuningsbehoefte hebben.

Het Montessori College vindt dat elk kind het in zich heeft om zijn eigen talenten te ontdekken, al kent deze ontdekkingsreis niet altijd een vast uitgestippelde route. Soms is een stuk extra persoonlijke benadering en vertrouwen onmisbaar om de route te vinden en vast te houden.

We hebben voor het onderwijs binnen MC Kwadraat de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 • kleinschalige setting van maximaal 15 leerling
 • volledig gepersonaliseerd traject
 • individuele begeleiding door coaches
 • ondersteuning door (vak)experts
 • uitstroom: behalen van diploma

Onderwijsplek

MC Kwadraat krijgt een onderwijsplek binnen locatie de Beuk, Kwakkenbergweg 27. De leerlingen hebben een eigen multifunctionele ruimte, die voldoet aan de specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Er zijn stilwerkplekken, overleg plekken, instructieplekken en samenwerkplekken. De ruimte is zoveel mogelijk prikkelarm.

Gepersonaliseerd programma

Elke leerling krijgt een gepersonaliseerd programma, waarbij het jaarklassensysteem wordt losgelaten. Leerlingen ontwikkelen zich in eigen tempo waarbij het uitgangspunt het behalen van een diploma is.

De dagindeling biedt ruimte voor onderwijs op maat en ziet er als volgt uit:

 • 9.00-11.45: start programma met coach en leeractiviteiten
 • 10.30-10.45: pauze
 • 11.45-12.15: tussenevaluatie met coach
 • 12.15-12.45: pauze
 • 12.45-14.00: tijd voor leeractiviteiten en evaluatie van de dag met coach
 • Op woensdagmiddag zijn de leerlingen vanaf 12.15 vrij
 • Leerlingen hebben in principe geen huiswerk, maar leerlingen die daar behoefte aan hebben kunnen in overleg met de coach wel huiswerk plannen.

Het onderwijs wordt inhoudelijk aangepast aan leerlingen met hoge cognitieve capaciteiten. De leerlingen kunnen werken volgens het onderwijsconcept Agora, waarbij leerlingen hun eigen leerdoelen of challenges formuleren en die onder intensieve begeleiding van de coaches leren uitvoeren. Leerlingen kunnen ook werken aan vakken en eventueel lessen volgen. Uitgangspunt bij het onderwijsaanbod is dat er rekening gehouden wordt met de specifieke manier van informatieverwerking en verwerven van kennis van elke leerling.

Expert docenten van het Montessori College worden ingeschakeld voor vak inhoudelijke begeleiding. Leerlingen kunnen ook aansluiten bij lessen in reguliere klassen.

Voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt ook gebruik gemaakt van externe expertise.

Wie komt voor dit traject in aanmerking ?

Indicaties/criteria:

 • De leerling staat ten minste 1 jaar ingeschreven op een vo school van het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. of is een instroomleerling vanuit het po naar het vo. In het laatste geval woont de leerling in het gebied van het SWV V(S)O Nijmegen e.o. (afbakening gebied zie website SWV).
 • De leerling heeft vanuit het po (in het verleden) een vwo-advies gekregen, welke is onderbouwd met didactische gegevens en/of informatie over capaciteiten.
 • Bij de leerling is, naast (hoog) begaafdheid, sprake van ernstige onderwijsbelemmerende gedragsproblematiek (internaliserend en/of externaliserend).
 • De leerling is ondersteund geweest binnen het po/vo. Deze ondersteuning blijkt, ook met opschaling van de ondersteuning, niet aan te sluiten op de ondersteuningsbehoeften van de leerling binnen de setting van het regulier vo.
 • De leerling is gemotiveerd deel te nemen aan dit project

Contra-indicatie:

 • De leerling kampt met voorliggende problematiek die het volgen van onderwijs in welke setting dan ook verhindert. De voorliggende problematiek behoeft gerichte aandacht alvorens een onderwijstraject ingezet kan worden.

Aanmelding en toeleiding:

Aanmelding en toeleiding gaat altijd via de ondersteuningscoördinator van de school waar de leerling staat ingeschreven. De ondersteuningscoördinator van de school volgt hierbij het plaatsingsproces van het Samenwerkingsverband.

In het kort:
De ondersteuningscoördinator van de school  neemt contact op met betreffende consulent van het Samenwerkingsverband V(S)O) Nijmegen en omstreken. Het SWV bekijkt aan de hand van de hierboven genoemde criteria of een aangemelde leerling in aanmerking komt voor plaatsing in dit traject. Nadat het SWV toestemming heeft gegeven voor plaatsing, wordt de leerling aangemeld bij het Montessori College en wordt dan ook leerling van het Montessori College.

Scholen kunnen voor meer informatie contact opnemen met het Samenwerkingsverband en vragen naar de betrokken consulent.