Kwaliteit

Visitatierapport Nederlandse Montessori vereniging 2017

“De visitatiecommissie feliciteert de school met het zeer positieve resultaat van de visitatie en wenst haar veel succes bij de verdere ontwikkeling. Een woord van dank gaat uit naar de school voor de gastvrije ontvangst en naar de deelnemers aan de panelgesprekken voor hun openheid.” Dat zijn de slotwoorden uit het rapport van de visitatiecommissie.

Bekijk het visitatie rapport met heel veel positieve feedback en mooie concrete aandachts-en verbeterpunten.

Jaarverslag en jaarrekening 2021

Met dit jaarverslag informeren wij u over de ontwikkelingen op het Montessori College Nijmegen & Groesbeek in het jaar 2021.

In het jaarverslag legt de school verantwoording af ten opzichte van de wettelijke verplichtingen waaraan de school heeft te voldoen.
Klik hier om het jaarverslag 2021 (inclusief jaarrekening) te lezen.

 

Scholen op de kaart

Naast positieve aandacht voor de ontwikkeling van het kind is een school er ook om resultaten te halen. Meer informatie over onze school maar ook andere scholen is te vinden op de website van scholenopdekaart. Klik hier. De resultaten van een aantal onderzoeken worden daar gepubliceerd onder ‘Waardering’.
Klik voor de locatie Nijmegen hier (locaties Kwakkenbergweg 27 en 33) en voor locatie Groesbeek klik hier.

Schoolgids 2021-2022

Het schooljaar 2021-2022 starten we met 330 brugklasleerlingen op de Nijmeegse campus en met 50 leerlingen in de eerste klas in Groesbeek. Opnieuw wisten veel leerlingen de weg naar het Montessori College te vinden. Met ons brede aanbod bedienen we leerlingen van vmbo tot vwo+, en van 10 (bij 10-15 Agora) tot 18 jaar. In Nijmegen zijn we de enige brede scholengemeenschap met een campus waar leerlingen niet alleen afgestemd onderwijs kunnen genieten, maar ook steeds meer met elkaar doen. Bij sommige reizen, sportdagen, lo en cultuurmanifestaties zitten alle leerwegen door elkaar heen. Belangrijk in ons streven naar een inclusieve samenleving waarbij we als school een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Binnen ons onderwijs is het zoeken naar steeds meer maatwerk binnen een krachtige sociale context een van onze speerpunten. Dat uit zich in ons montessoriaanse aanbod waarbinnen Agora inmiddels voor het vierde jaar ook haar plek gevonden heeft. We zetten in op samenhang in leerstof, een actieve relatie met onze leerlingen en hun ouders en een open verbinding met de buitenwereld.

Elk jaar maken we stappen binnen ons college. Door het afgelopen jaar waarin we zoveel onlineonderwijs hebben moeten organiseren, is er grote behoefte onder de leerlingen om weer naar school te gaan. De school als ontmoetingsplek waar met een krachtig en veilig pedagogisch klimaat veel geleerd wordt. De extra middelen die de school heeft gekregen, zullen ingezet worden op het gebied van welzijn en sociale cohesie, cognitie en praktijk.  De kernteams hebben een scan van hun groep leerlingen gemaakt en binnen het speelveld van onze visie plannen gemaakt hoe we volgend jaar onze leerlingen maximaal kunnen ondersteunen in hun verdere ontwikkeling.

Als traditionele vernieuwingsschool geven we al heel lang vorm aan bovenstaande wens van leerlingen en hebben wij hier veel ervaring in opgedaan. Leerlingen hebben veel keuzes, gaan er veel op uit, werken aan projecten en kunnen ook binnen het curriculum vaak onderwijs volgen op het niveau dat bij ze past en waarin ze uitgedaagd worden. Wat zo treffend is aan onze school, en dat is herkenbaar in alle montessorischolen, is een bepaalde rust. Een pedagogisch klimaat van evenwaardigheid en relatie, waar docenten leerlingen als persoonlijkheid tegemoet treden en vice versa. En waar veel te zien is dat leerlingen samen en in groepjes aan het werk zijn.

Voor de algemene schoolgids 2021-2022 klik hier

De schoolgidsen van de verschillende sectoren zijn te vinden op de pagina ‘schoolgids’.

Schoolplan

In het schoolplan formuleren we lange-termijn doelen en ons onderwijskundig- en personeelsbeleid dat bij deze doelen aansluit. Ook wordt belicht op welke wijze de kwaliteit binnen de organisatie wordt geborgd. Het schoolplan past bij de ontwikkelingen die door de sectie Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO) van de Montessori Vereniging in gang zijn gezet en die periodiek in visitaties worden getoetst.

 De beschreven hoofdlijnen van dit schoolplan, volgen de ontwikkelingen die al langer lopen en anticiperen op bewegingen in de maatschappij. De concrete uitwerking van subdoelen vindt per schooljaar plaats in de jaarbeleidsplannen. Deze worden door de sectordirectie, de kernteams en de staffunctionarissen, concreet en meetbaar uitgewerkt in actiepunten voor het betreffende jaar. De resultaten worden in een volgend jaarbeleidsplan meegenomen en de acties zo nodig bijgesteld (PDCA-cyclus).

Voor het volledige Schoolplan 2020-2024 klik hier

Tevredenheidsonderzoeken

Het Montessori College hecht veel waarde aan de tevredenheid van leerlingen en hun ouders/verzorgers. Om deze tevredenheid te monitoren worden jaarlijks tevredenheidsonderzoeken afgenomen.

De resultaten van deze onderzoeken kunt u inzien op scholenopdekaart.nl.