Kwaliteit

Visitatierapport Nederlandse Montessori vereniging 2017

“De visitatiecommissie feliciteert de school met het zeer positieve resultaat van de visitatie en wenst haar veel succes bij de verdere ontwikkeling. Een woord van dank gaat uit naar de school voor de gastvrije ontvangst en naar de deelnemers aan de panelgesprekken voor hun openheid.” Dat zijn de slotwoorden uit het rapport van de visitatiecommissie.

Bekijk het visitatie rapport met heel veel positieve feedback en mooie concrete aandachts-en verbeterpunten.

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Met dit jaarverslag informeren wij u over de ontwikkelingen op het Montessori College Nijmegen& Groesbeek in het jaar 2019.

In het jaarverslag legt de school verantwoording af ten opzichte van de wettelijke verplichtingen waaraan de school heeft te voldoen.
Klik hier om het jaarverslag 2019 (inclusief jaarrekening) te lezen.

Scholen op de kaart

Naast positieve aandacht voor de ontwikkeling van het kind is een school er ook om resultaten te halen. Meer informatie over onze school maar ook andere scholen is te vinden op de website van scholenopdekaart. Klik hier. De resultaten van een aantal onderzoeken worden daar gepubliceerd onder ‘Waardering’.
Klik voor de locatie Nijmegen hier (locaties Kwakkenbergweg 27 en 33) en voor locatie Groesbeek klik hier.

Schoolgids 2020-2021

Het schooljaar 2020-2021 starten we met 360 brugklasleerlingen op de Nijmeegse campus en met 50 leerlingen in de eerste klas in Groesbeek. We zijn blij dat zoveel leerlingen weer de weg naar ons hebben weten te vinden. Trots en enthousiast zijn we ook omdat opnieuw 40 leerlingen voor de MC Agora groep in Nijmegen kozen en dat 55 leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs samen de derde 10-15 Agora groep in Groesbeek gaan beginnen.
Agora is een stroming binnen ons montessorionderwijs. We hebben afgelopen jaar het tweede volle schooljaar gewerkt met dit onderwijsconcept. De waarden en uitgangspunten passen wonderwel in het montessorionderwijs. Agora biedt een verdergaande aanpak waarvan we overtuigd zijn dat die voor een groep van onze leerlingen zeer geschikt is. Schoolvakken zijn vervangen door onderzoek naar de wereld. Huiswerk, toetsen en methodes zijn er niet. Op Agora gaan leerlingen zelf de wereld ontdekken en kennis opdoen. Ieder maakt vanuit zijn/haar eigen wensen, vragen en interesse een persoonlijke leerroute. ‘Leren vindt het best in vrijheid plaats’ is één van de uitgangspunten van Agora. Leraren begeleiden de leerlingen bij hun eigen leerroute en heten daarom coaches. Verder worden ook de ouders actief betrokken. Een mooie ontwikkeling in de zoektocht naar nog meer maatwerk, samenhang in leerstof en een actieve relatie en verbinding met de buitenwereld.

Ook in ons MMvmbo en havo/vwo zijn we hier weer stappen in aan het maken. Dit schooljaar starten we met een nieuw lesrooster dat collegebreed dezelfde tijden kent. Hierdoor krijgen leerlingen veel meer gelegenheid om gebruik te maken van de specifieke mogelijkheden die de gebouwen bieden. Zo kunnen de leerlingen van Nijmegen gebruik maken van de ruime technieklokalen van Groesbeek. Of kunnen leerlingen, onafhankelijk van de leerroute die ze volgen, specifieke workshops of keuzecursussen volgen. Daarnaast ontstaan voor leerlingen van het havo/vwo extra mogelijkheden om te verrijken, te verdiepen of te remediëren. In het lesrooster is een van de keuzecorridors op dezelfde tijden georganiseerd. Nog steeds staan maatwerk en keuzemogelijkheden prominent op de agenda van veel scholen en het Ministerie van Onderwijs. Als traditionele vernieuwingsschool geven we al heel lang vorm aan dit streven en hebben wij hier veel ervaring in opgedaan. Leerlingen hebben veel keuzes, gaan er veel op uit, doen projecten en kunnen ook binnen het curriculum vaak onderwijs volgen op het niveau dat bij ze past en waarin ze uitgedaagd worden.
Wat zo treffend is aan onze school, en dat is herkenbaar in alle montessorischolen, is een bepaalde rust. Een pedagogisch klimaat van evenwaardigheid en relatie, waar docenten leerlingen als persoonlijkheid tegemoet treden en vice versa. En waar veel te zien is dat leerlingen samen en in groepjes aan het werk zijn.

Op het Montessori College Nijmegen & Groesbeek vormen we samen een leer- en werkgemeenschap waarin leerlingen werken aan de drie brede montessoridoelen: Zelfstandigheid, Creativiteit en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid.
We willen dat onze leerlingen proactief kunnen handelen en leren de regie over hun eigen leven te nemen. We helpen ze hun eigen talenten en grenzen te leren kennen, daarop te vertrouwen en te durven gaan voor hun dromen en ambities. En we geloven dat onze leerlingen nu, en straks, gelukkiger zijn wanneer ze iets kunnen betekenen voor anderen en de samenleving.

Het afgelopen jaar hebben leerlingen, medewerkers, schoolleiders, ouders en leden van de raad van toezicht meegewerkt aan de totstandkoming van ons nieuwe schoolplan 2020-2024. In dit schoolplan wordt het narratief van onze school verteld, evenals de ambities voor de komende vier jaren. De passie voor ons onderwijs en de leerlingen alsmede de trots op onze school spat van dit schoolplan af. Het schoolplan 2020-2024 vindt u (vanaf 25 augustus 2020) op onze website onder het kopje “onze school – kwaliteit”.

Voor de algemene schoolgids 2020-2021 klik hier

De schoolgidsen van de verschillende sectoren zijn te vinden op de pagina ‘schoolgids’.

Schoolplan

In het schoolplan formuleren we lange-termijn doelen en ons onderwijskundig- en personeelsbeleid dat bij deze doelen aansluit. Ook wordt belicht op welke wijze de kwaliteit binnen de organisatie wordt geborgd. Het schoolplan past bij de ontwikkelingen die door de sectie Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO) van de Montessori Vereniging in gang zijn gezet en die periodiek in visitaties worden getoetst.

 De beschreven hoofdlijnen van dit schoolplan, volgen de ontwikkelingen die al langer lopen en anticiperen op bewegingen in de maatschappij. De concrete uitwerking van subdoelen vindt per schooljaar plaats in de jaarbeleidsplannen. Deze worden door de sectordirectie, de kernteams en de staffunctionarissen, concreet en meetbaar uitgewerkt in actiepunten voor het betreffende jaar. De resultaten worden in een volgend jaarbeleidsplan meegenomen en de acties zo nodig bijgesteld (PDCA-cyclus).

Voor het volledige Schoolplan 2020-2024 klik hier

Tevredenheidsonderzoeken

Het Montessori College hecht veel waarde aan de tevredenheid van leerlingen en hun ouders/verzorgers. Om deze tevredenheid te monitoren worden jaarlijks tevredenheidsonderzoeken afgenomen.

De resultaten van deze onderzoeken kunt u inzien op scholenopdekaart.nl.