Kwaliteit

Visitatierapport Nederlandse Montessori vereniging 2017

“De visitatiecommissie feliciteert de school met het zeer positieve resultaat van de visitatie en wenst haar veel succes bij de verdere ontwikkeling. Een woord van dank gaat uit naar de school voor de gastvrije ontvangst en naar de deelnemers aan de panelgesprekken voor hun openheid.” Dat zijn de slotwoorden uit het rapport van de visitatiecommissie.

Bekijk het visitatie rapport met heel veel positieve feedback en mooie concrete aandachts-en verbeterpunten.

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Met dit jaarverslag informeren wij u over de ontwikkelingen op het Montessori College Nijmegen& Groesbeek in het jaar 2019.

In het bestuursverslag legt de school verantwoording af ten opzichte van de wettelijke verplichtingen waaraan de school heeft te voldoen.
Klik hier om het bestuursverslag 2019 inclusief jaarrekening te lezen.

Scholen op de kaart

Naast positieve aandacht voor de ontwikkeling van het kind is een school er ook om resultaten te halen. Meer informatie over onze school maar ook andere scholen is te vinden op de website van scholenopdekaart. Klik hier. De resultaten van een aantal onderzoeken worden daar gepubliceerd onder ‘Waardering’.
Klik voor de locatie Nijmegen hier (locaties Kwakkenbergweg 27 en 33) en voor locatie Groesbeek klik hier.

Schoolgids 2019 - 2020

Het schooljaar 2019 – 2020 starten we met 350 brugklasleerlingen op de Nijmeegse campus en met 62 leerlingen in de eerste klas in Groesbeek.
We zijn blij dat weer zoveel leerlingen de weg naar ons hebben weten te vinden. Trots en enthousiast zijn we ook omdat opnieuw 45 leerlingen voor de MC Agora groep in Nijmegen kozen en dat 32 leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs samen de tweede 10-15 groep in Groesbeek gaan beginnen.

Agora is een stroming binnen ons Montessorionderwijs. De waarden en uitgangspunten passen wonderwel in het Montessorionderwijs. Agora biedt wel een verdergaande aanpak waarvan we overtuigd zijn dat die voor een groep van onze leerlingen zeer geschikt is. Schoolvakken zijn vervangen door onderzoek naar de wereld. Huiswerk, toetsen en methodes zijn er niet. Op Agora gaan leerlingen zelf de wereld ontdekken en kennis opdoen. Ieder maakt vanuit zijn eigen wensen, vragen en interesses een persoonlijke leerroute. ‘Leren vindt het best in vrijheid plaats’, is één van de uitgangspunten van Agora. Leraren begeleiden de leerlingen bij hun eigen leerroute en heten daarom coaches. Verder worden ook de ouders actief betrokken. Een mooie ontwikkeling in de zoektocht naar nog meer maatwerk, samenhang in leerstof en een actieve relatie en verbinding met de buitenwereld. Nog steeds staat dit prominent op de agenda van veel scholen en het Ministerie van Onderwijs. Als traditionele vernieuwingsschool geven we al heel lang vorm aan dit streven en hebben wij hier veel ervaring in opgedaan. Leerlingen hebben veel keuzes, gaan er veel op uit, doen projecten en kunnen ook binnen het curriculum vaak onderwijs volgen op het niveau dat bij ze past en waarin ze uitgedaagd worden.

Op het Montessori College vormen we samen een leer- en werkgemeenschap waarin leerlingen werken aan de drie brede Montessori doelen: Zelfstandigheid, Creativiteit en  Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. We willen dat onze leerlingen proactief kunnen handelen en leren de regie over hun eigen leven te nemen. We helpen ze hun eigen talenten en grenzen te leren kennen, daarop te vertrouwen en te durven gaan voor hun dromen en ambities. En we geloven dat onze leerlingen nu en straks gelukkiger zijn wanneer ze iets kunnen betekenen voor anderen en de samenleving.

Om ons onderwijs actueel en afgestemd te houden zijn we het afgelopen jaar een gemeenschappelijke zoektocht begonnen naar het beste, meest betekenisvolle en motiverende onderwijs, DE Onderwijsbeweging. Dit doen we samen met ouders, leerlingen, medewerkers en vertegenwoordigers uit de samenleving. Het 10-15 initiatief in Groesbeek en de MC Agora groep in Nijmegen zijn daar onder andere de verassende opbrengsten van. Ook volgend jaar gaan we door met DE Onderwijsbeweging. Want juist door de dialoog met elkaar aan te gaan, ontstaan nieuwe perspectieven en inzichten. En heel veel energie en inspiratie. Wie weet ontmoeten we elkaar tijdens één van deze sessies.

Voor de algemene schoolgids 2019-2020 klik hier

De schoolgidsen zijn te bekijken door er op te klikken:
Schoolgids MMvmbo Nijmegen 2019-2020
Schoolgids MMvmbo Groesbeek 2019-2020
Schoolgids vwo – havo 2019-2020
Schoolgids MC Agora Nijmegen 2019-2020
Schoolgids 10-15 Agora Groesbeek 2019-2020

Schoolplan

In het schoolplan formuleren we lange-termijn doelen en ons onderwijskundig- en personeelsbeleid dat bij deze doelen aansluit. Ook wordt belicht op welke wijze de kwaliteit binnen de organisatie wordt geborgd. Het schoolplan past bij de ontwikkelingen die door de sectie Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO) van de Montessori Vereniging in gang zijn gezet en die periodiek in visitaties worden getoetst.

 De beschreven hoofdlijnen van dit schoolplan, volgen de ontwikkelingen die al langer lopen en anticiperen op bewegingen in de maatschappij. De concrete uitwerking van subdoelen vindt per schooljaar plaats in de jaarbeleidsplannen. Deze worden door de sectordirectie, de kernteams en de staffunctionarissen, concreet en meetbaar uitgewerkt in actiepunten voor het betreffende jaar. De resultaten worden in een volgend jaarbeleidsplan meegenomen en de acties zo nodig bijgesteld (PDCA-cyclus).

Voor het volledige Schoolplan 2015-2019 klik hier

Tevredenheidsonderzoeken

Het Montessori College hecht veel waarde aan de tevredenheid van leerlingen en hun ouders/verzorgers. Om deze tevredenheid te monitoren worden jaarlijks tevredenheidsonderzoeken afgenomen.

De resultaten van deze onderzoeken kunt u inzien op scholenopdekaart.nl.