Kwaliteit

Het meten van kwaliteit, het delen en evalueren van uitkomsten van onderzoeken draagt bij aan het (her)ijken van ons onderwijs. Meten zien wij als een instrument om te leren, niet als een doel. Onderzoeksbevindingen en -resultaten worden gedeeld en geanalyseerd met secties, kernteams en schoolleiding. In een open, transparante setting waardoor ‘meetbaar’ leidt tot het beoogde ‘merkbaar’.

Tevredenheidsonderzoeken

Het Montessori College hecht veel waarde aan de tevredenheid van leerlingen en hun ouders/verzorgers. Om deze tevredenheid te monitoren worden jaarlijks tevredenheidsonderzoeken afgenomen.

De resultaten van deze onderzoeken kunt u inzien op scholenopdekaart.nl.

Scholen op de kaart

Naast positieve aandacht voor de ontwikkeling van het kind is een school er ook om resultaten te halen. Meer informatie over onze school maar ook andere scholen is te vinden op de website van scholenopdekaart. Klik hier. De resultaten van een aantal onderzoeken worden daar gepubliceerd onder ‘Waardering’.
Klik voor de locatie Nijmegen hier (locaties Kwakkenbergweg 27 en 33) en voor locatie Groesbeek klik hier.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Met het jaarverslag informeren wij u over de ontwikkelingen op het Montessori College Nijmegen & Groesbeek. In het jaarverslag legt de school verantwoording af ten opzichte van de wettelijke verplichtingen waaraan de school heeft te voldoen.

Klik hier om het jaarverslag 2018 (inclusief jaarrekening) te lezen.

Klik hier om het jaarverslag 2019 (inclusief jaarrekening) te lezen.

Klik hier om het jaarverslag 2020 (inclusief jaarrekening) te lezen.

Klik hier om het jaarverslag 2021 (inclusief jaarrekening) te lezen.

Klik hier om het jaarverslag 2022 (inclusief jaarrekening) te lezen.

 

Schoolgids 2023-2024

Het schooljaar 2023-2024 starten we met 307 eerstejaars op de Nijmeegse campus en met 53 leerlingen eerstejaars in Groesbeek.

Opnieuw wisten veel leerlingen de weg naar het Montessori College te vinden. Met ons brede aanbod bedienen we leerlingen van vmbo tot vwo+, en van 10 (bij 10-18 Agora) tot 18 jaar. In Nijmegen zijn we de enige brede scholengemeenschap met een campus waar leerlingen niet alleen afgestemd onderwijs kunnen genieten, maar ook steeds meer met elkaar doen. Bij sommige reizen, sportdagen, lichamelijke opvoeding, specials en cultuurmanifestaties zitten alle leerwegen door elkaar heen. Belangrijk in ons streven naar een inclusieve samenleving, waar we als school een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

In Groesbeek kunnen leerlingen in een kleinschalige onderwijssetting vmbo en h/v (bij 10-18 Agora) volgen,zodat ook daar elke leerling het onderwijsaanbod kan krijgen dat het beste past.

Binnen ons montessorionderwijs is het zoeken naar steeds meer maatwerk binnen een krachtige sociale context, een van onze speerpunten.

Zowel Groesbeek als Nijmegen hebben binnen de montessori bedding een agora stroming.

We zetten in op samenhang in leerstof, een actieve relatie met onze leerlingen en hun ouder(s) en/of verzorger(s) en een open verbinding met de buitenwereld.

We zien de school, naast een leerplek, ook als ontmoetingsplek waar met een krachtig en veilig pedagogisch klimaat veel geleerd wordt. En waar ook ruimte is om te spelen en samen op te trekken. We blijven permanent werken aan welzijn en sociale cohesie, cognitie en praktijk. De kernteams hebben hun groepen leerlingen goed in beeld. Binnen het speelveld van onze visie zijn er plannen gemaakt voor hoe we ook het volgend schooljaar onze leerlingen maximaal kunnen ondersteunen in hun verdere ontwikkeling.

Leerlingen hebben veel keuzes, gaan er veel op uit, werken aan projecten en kunnen onderwijs volgen op het niveau dat bij ze past en waarin ze uitgedaagd worden. We hebben aandacht voor executieve leervaardigheden zoals plannen en organiseren en vinden het welbevinden de belangrijke basis om vanuit te kunnen leren. Ook volgend jaar zijn we maximaal gemotiveerd om aan te sluiten bij de leer-en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Wat zo treffend is aan onze school, en dat is herkenbaar in alle montessorischolen, is een bepaalde rust. Een pedagogisch klimaat van evenwaardigheid en relatie, waar docenten leerlingen als persoonlijkheid tegemoet treden en vice versa. En waar veel te zien is dat leerlingen samen en in groepjes aan het werk zijn.

De schoolgidsen van de verschillende sectoren zijn te vinden op de pagina ‘schoolgids’.

 

Berni Drop

Rector-bestuurder

 

Schoolplan

In het schoolplan formuleren we lange-termijn doelen en ons onderwijskundig- en personeelsbeleid dat bij deze doelen aansluit. Ook wordt belicht op welke wijze de kwaliteit binnen de organisatie wordt geborgd. Het schoolplan past bij de ontwikkelingen die door de sectie Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO) van de Montessori Vereniging in gang zijn gezet en die periodiek in visitaties worden getoetst.

 De beschreven hoofdlijnen van dit schoolplan, volgen de ontwikkelingen die al langer lopen en anticiperen op bewegingen in de maatschappij. De concrete uitwerking van subdoelen vindt per schooljaar plaats in de jaarbeleidsplannen. Deze worden door de sectordirectie, de kernteams en de staffunctionarissen, concreet en meetbaar uitgewerkt in actiepunten voor het betreffende jaar. De resultaten worden in een volgend jaarbeleidsplan meegenomen en de acties zo nodig bijgesteld (PDCA-cyclus).

Schoolplan 2020-2024

Visitatie rapportage Montessori Vereniging 2017

Voor visitatie rapportage klik hier

Verslag onderwijsinspectie vierjaarlijks onderzoek: bestuur en scholen

Lees het volledige verslag van de onderwijsinspectie, afgegeven op dinsdag 28 februari 2023, hier.

Statuten & reglementen

Statuten & reglementen

Protocol PO-VO

Afspraken bij overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Download het PROVO-protocol.