Dyslexie. En nu?

Om bij het begin te beginnen. Een leerling wordt bij ons als ‘dyslectisch’ aangemerkt, als er een officieel orthopedagogisch rapport aanwezig is. Hier zorgen ouder(s)/verzorger(s) voor. Dit rapport koppelen wij aan het dossier van de leerling. Zo wordt de behoefte van leerlingen aan ondersteuning (extra tijd, auditieve ondersteuning, gebruik van tekstverwerker en/of extra begeleiding) vastgelegd en inzichtelijk gemaakt.

Dyslexieprotocol, begeleiding

Als leidraad bij ondersteuning, extra begeleiding en signalering van dyslexie, geldt ons dyslexieprotocol, opgesteld volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs.

Begeleiding en ondersteuning
De begeleiding van dyslectische leerlingen is een taak van de vakdocenten met eventueel ondersteuning van remedial teaching. Binnen de extra begeleiding proberen we de kleinere hiaten weg te nemen. De remedial teacher kan de leerling wijzen op mogelijke hulpmiddelen of stelt individuele richtlijnen op, zodat de leerling in de normale lessituatie mee kan.

De mentor brengt alle vakdocenten van de betreffende leerling schriftelijk op de hoogte van het feit dat de leerling dyslectisch is. Leerlingspecifieke zaken geeft de mentor door aan het team en/of worden opgenomen in het handelingsplan. In het digitale leerlingvolgsysteem (SOM) wordt een registratie van dyslexie gemaakt.  Als algemene richtlijn geldt dat de leerling:

  • extra tijd krijgt voor het maken van taken en proefwerken;
  • mondelinge overhoringen krijgt in plaats van schriftelijke overhoringen (als dat mogelijk én wenselijk is);
  • daar waar mogelijk ondersteuning krijgt met behulp van de computer, b.v. woordjes leren bij de moderne vreemde talen.

Hulpmiddelen

Claroread
Leerlingen met dyslexie kunnen Claroread inzetten. Een veelzijdig en gebruiksvriendelijk programma dat zowel geschikt is voor school- als thuisgebruik. Leerlingen kunnen hiermee in eigen tempo lezen, hun schriftelijk werk controleren, samenvattingen maken en, in overleg met de docent, toetsen maken. Het programma kan ook op het eigen device gedownload worden via Montiplaza – diensten/leerlingenzorg. Voorafgaand aan toetsweken ‘activeert’ de leerling deze ondersteuning via de mediatheek. Via de mediatheek wordt de leerling hierover geïnformeerd.

Tekstverwerker
Als uit orthopedagogische verslaggeving blijkt dat een dyslectische leerling gebaat is bij het gebruik van een tekstverwerker, dan wordt dit geregeld. Voorafgaand aan toetsweken ‘activeert’ de leerling deze ondersteuning via de mediatheek. Via de mediatheek wordt de leerling hierover geïnformeerd.


Latere signalering
Dyslexie wordt vaak op de basisschool al geconstateerd maar soms pas later op de middelbare school. Deze kinderen merken wij op bij:

  • de afname van taaltoetsen;
  • signalen van vakdocenten, met name docenten van taal en zaakvakken zoals geschiedenis, maatschappijleer, biologie en aardrijkskunde.

Deze signalen worden in eerste instantie aan de mentor doorgegeven. De mentor bespreekt de signalen in de leerlingbespreking. Daarna volgt soms het advies om de leerling een vorm van extra ondersteuning te laten volgen (remedial teaching). Met de ouder(s)/verzorger(s) wordt besproken of hiervoor ruimte is binnen het Montessori College of dat dit buiten school om plaats moet hebben. Als na een half jaar extra intensieve begeleiding nog steeds een vermoeden van dyslexie bestaat, wordt na overleg met de ouder(s)/verzorger(s) de dyslexie screeningtest (DST) afgenomen door de remedial teacher of orthopedagoog van onze school. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt de ouders geadviseerd contact op te nemen met een extern deskundige (orthopedagoog) om de leerling te laten onderzoeken. Dit onderzoek is voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). De ouder(s)/verzorger(s) bespreken de uitslag met de mentor. Afhankelijk van de benodigde begeleiding en mogelijkheden binnen onze school, wordt bekeken wat er binnen en eventueel nog buiten de school om nodig is.

Samen komen we er wel.