Dyscalculie. En nu?

Om bij het begin te beginnen: een leerling wordt bij ons als ‘dyscalculist’ aangemerkt, als er een officieel orthopedagogisch rapport aanwezig is. Hier zorgen ouder(s)/verzorger(s) voor. Dit rapport koppelen wij aan het dossier van de leerling. Zo wordt de ondersteuningsbehoefte van leerlingen vastgelegd en inzichtelijk gemaakt.

Rekenprotocol en signalering

Als leidraad bij ondersteuning, extra begeleiding en signalering van dyscalculie, geldt ons rekenprotocol, opgesteld volgens de richtlijnen van het Ministerie.  Dit protocol dient als leidraad bij de begeleiding en signalering van leerlingen met ernstige rekenproblemen. Daarnaast houden wij signalen in de gaten. Soms in het geval van leerlingen, bij wie op de basisschool al opvallende moeite bij het leren rekenen geconstateerd werd.

Signalering
Signalen worden opgemerkt tijdens bijvoorbeeld de afname van rekentoetsen of ze worden opgepikt door onze vakdocenten, met name docenten wiskunde. In eerste instantie geven onze vakdocenten deze signalen door aan de mentor van de leerling. De mentor bespreekt dit tijdens de leerlingbespreking. Daarna volgt soms het advies om de leerling een vorm van extra ondersteuning te laten volgen (remedial teaching of het rekenuur). Met ouder(s)/verzorger(s) bespreken we of dit binnen onze school kan of dat we het extern moeten organiseren.

Als na een half jaar extra intensieve begeleiding nog steeds een vermoeden van dyscalculie bestaat, wordt na overleg met de ouder(s)/verzorger(s) een advies uitgebracht om contact op te nemen met een extern deskundige (orthopedagoog) om de leerling te laten onderzoeken. Dit onderzoek is voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). De ouder(s)/verzorger(s) bespreken de uitslag met de mentor. Afhankelijk van de benodigde begeleiding en mogelijkheden binnen onze school, wordt bekeken wat er binnen en eventueel nog buiten de school om moet gebeuren.

Begeleiding

De begeleiding van leerlingen met dyscalculie is een taak van de vakdocenten met eventueel ondersteuning van remedial teaching (RT). Binnen de extra begeleiding proberen we de kleinere hiaten weg te werken. De remedial teacher kan de leerling praktische handvatten bieden, wijzen op mogelijke hulpmiddelen, of stelt individuele richtlijnen op zodat de leerling in de normale lessituatie meekan.

De mentor brengt alle vakdocenten van de leerling schriftelijk op de hoogte van het feit dat de leerling dyscalculie heeft. Dit registreren we in het digitale leerlingvolgsysteem (SOM). Leerlingspecifieke zaken worden apart door de mentor aan het team doorgegeven en/of opgenomen in het handelingsplan van de leerling. Als algemene richtlijn geldt dat de leerling: 

    • meer tijd krijgt bij het maken van taken en toetsen;
    • de rekenkaart mag gebruiken.

Examen
Bij de schoolonderzoeken en examens kunnen leerlingen met dyscalculie gebruik maken van extra tijd (maximaal 30 minuten) bij die onderdelen waarbij het rekenwerk een stevige rol speelt.

Samen komen we er wel.