Schoolondersteuningsprofiel

Zorgcoördinator

Iedere locatie van het Montessori College heeft een zorgcoördinator. Deze heeft geen directe begeleidingstaak naar de leerlingen. Wel moet zij ervoor zorgen dat de begeleiding op de vestiging zo goed mogelijk geregeld is en blijft. Zij verzorgt de ondersteuningsarrangement aanvragen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het verzuimprotocol ligt bij de zorgcoördinator (of bij een absentiecoördinator). Deze maakt eveneens deel uit van een intern zorgoverleg.

De zorgcoördinator maakt deel uit van de aannamecommissie. Leerlingen, die door de mentor/coach aangemeld worden om in het ZAT te bespreken, worden door de zorgcoördinator op de agenda geplaatst. Het ZAT bestaat uit personen van verschillende disciplines, medewerkers van GGD, LP, SMW en soms de politie. De zorgcoördinator zit het ZAT voor en zorgt ervoor dat de inhoud van de bespreking terecht komt bij de betrokkenen (o.m. kernteamcoördinatoren en mentor/coaches). De zorgcoördinator heeft regelmatig overleg met schoolmaatschappelijk werk en de orthopedagoog en is aanspreekpunt voor de externe hulpverleningsinstanties bij de ondersteuning. De zorgcoördinator heeft eveneens contact met de gemeente, het Samenwerkingsverband en het Rebound/Flex College. Zij is contactpersoon tussen de school en de vertegenwoordigers van externe instanties (zoals GGD, leerplicht en sociale wijkteams)

Orthopedagoog

De orthopedagoog die aan onze school verbonden is, heeft een collegebrede taak als ondersteuner van de zorgcoördinatoren. Zij heeft overleg met de zorgcoördinatoren van de verschillende locaties, neemt deel aan de leerlingbegeleidingsvergaderingen en/of zorg advies teams en ondersteunt bij de lwoo en ondersteuningsarrangement aanvragen. Zij verleent een bijdrage aan de vereiste testafnamen en verslaglegging ten behoeve van het volledig maken van het dossier. Zij ondersteunt ook de remedial teachers in hun werk. Zij zit vergaderingen voor van de collegebrede overlegmomenten tussen de RT’ers onderling en de zorgcoördinatoren. Soms is het ook de taak van de orthopedagoog om bij leerlingen diagnoses te stellen door middel van tests, of om (deels) de begeleiding van bepaalde leerlingen op zich te nemen. Tevens onderhoudt zij contacten met het Samenwerkingsverband.

Schoolmaatschappelijk werker

We vinden het belangrijk dat kinderen het goed naar hun zin hebben op school. Soms hebben ze echter problemen die het eigen welbevinden en ook het welbevinden van anderen in de weg staan. De schoolmaatschappelijk werker voert gesprekken met deze leerlingen en betrekt daar, in overleg met de leerling, vaak ook ouders bij. De schoolmaatschappelijk werker overlegt, indien gewenst, ook met mentor/coaches en docenten over de begeleiding op school, maakt deel uit van het ZAT en geeft op school sociale vaardigheidstrainingen (groepsgewijs of individueel).

De begeleider passend onderwijs

Vanuit het Samenwerkingsverband worden deskundigen ingezet op school. De zorgcoördinator coördineert de inzet van deze deskundigen. Bij leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking kan het Montessori College een beroep doen op de ambulant begeleiders vanuit het REC. Zij ondersteunen het docententeam in de begeleiding van deze leerlingen. Soms begeleiden zij ook de leerlingen zelf. De begeleiders passend onderwijs hebben regelmatig contact met de ouders/verzorgers, mentor/coach, RT’er, zorgcoördinator en orthopedagoog.

Remedial teacher

Als het leerproces niet goed verloopt, als er een leerachterstand is of als er leerproblemen met bepaalde vakken en/of vak inhouden zijn, dan geeft de remedial teacher extra ondersteuning aan kleine groepjes leerlingen (al dan niet tijdens kwt’s of vergelijkbare momenten in het schoolritme/rooster). Daarnaast begeleidt zij leerlingen met een ondersteuningsarrangement op niveau III. Het eerder genoemde cyclisch proces wordt steeds als leidraad gebruikt bij de te verlenen hulp.

Decaan

De decaan is het aanspreekpunt voor leerlingen, die vragen hebben omtrent hun beroepskeuze of vervolgopleiding. Hij verzorgt en verwerkt in samenwerking met het kernteam en de zorgcoördinator, de aanmelding van de tussentijdse instroom van leerlingen.

Contactpersoon vertrouwenszaken

De contactpersoon vertrouwenszaken is aanspreekpunt voor leerlingen die problemen hebben die ze niet met mentor/coach willen of kunnen bespreken. Veiligheid op school vinden we belangrijk. Dat is terug te vinden in de leefregels, de wijze waarop we daarop toezien en vooral ook in de (preventieve) aandacht die we eraan schenken in lessen. Toch kan het gebeuren dat leerlingen gepest en gediscrimineerd worden of te maken krijgen met seksueel ongewenst gedrag van anderen. Leerlingen die dit overkomt en niet goed weten hoe ze er iets tegen moeten doen, kunnen terecht bij de contactpersoon vertrouwenszaken.

Lees het volledige Schoolondersteuningsprofiel 2019-2023